@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Soru ve Cevapları • Destekten yoksun kalma tazminatı nedir ?
  Ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür. Bir insanın ölümü hukukî anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK. 45/11'nin öngörmüş olduğu hal,  ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan isteyebilirler. Buna «destekten yoksun (muinden mahrum) kalma tazminatı» denir.
  “Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğini yitiren kimse ile desteğin, yani ölenin, yaşamaları olası süre içerisinde, ölen desteğin çalışarak sağlayabileceği gelir ve kazancından ayırarak, yapabileceği yardım tutarının peşin ve toptan ödetilmesidir. Desteğinin yitiren kimsenin, ölümle sonuçlanan olaydan önceki sosyal ve ekonomik düzeyinin devamını sağlayacak bir paranın ödettirilmesidir.” (HGK. 25.05.1984, E.1982/9-301 K.619)
 • Destekten yoksun kalma tazminatı kimler alabilir?
  Destekten yoksun kalma tazminatı maddi tazminat davası kapsamında olduğu için ölen kişiden maddi olarak yardım olan kişileri kapsamaktadır. Ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları; destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu kişilerin, ölen kişinin onlara destek sağladığını ispat etmelerine gerek yoktur.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı ne kadar?
  Eş ve çocuklar birlikte hak sahibi olurlarsa, ölenin kazançlarının %70'i üzerinden eşin payı tek başına %75, çocuklarla birlikte %50, çocukların her birinin payı %25 olacak; çocuk sayısı fazla ise, ölenin kazançlarının %70'i aşılamayacağından, her birinin payından orantılı olarak indirim yapılacaktır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatını kim ister?
  818 sayılı Borçlar Kanunu 45. (yeni 6098/TBK.53.) hükmünün açıklığı karşısında, destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için mirasçı olmak gerekmediğine göre, destekten yoksun kalan kişiler, ölenin mirasçısı olup da, mirası reddetmiş olsalar bile, sorumlulara karşı dava açabilirler ve tazminat isteyebilirler.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl alınır?
  Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için, ölen kişiden yaşarken maddi destek alınması şarttır. Bunun yanında tazminatı isteyen kişi ölenin amcası, yeğeni veya komşusu dahi olabilir. Yaşarken maddi destek alınmayan kişinin ölümü nedeniyle maddi tazminat talep edilmesi mümkün değildir.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı kaç yaşına kadar hesaplanır?
  Ana ve babaların çocuklarına destekliği Yargıtay kararlarına göre kural olarak erkek çocukların 18 yaşına kadar kentlerde yaşayan kız çocuklarının 22 yaşına, köylerde yaşayan kız çocuklarının 18 yaşına kadar sürer.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı arabuluculuk zorunlu mu?
  Destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türü olduğundan sigorta şirketinden istenebilir. Trafik kazalarında, üçüncü kişilerin ölümüne neden olan aracın mali mesuliyet sigortasından talep edilmesi gerekir. Zarar verenin sigortasına karşı açılacak dava öncesi arabuluculuk süreci zorunludur
 • Destekten yoksun kalma tazminatı görevli mahkeme
  Asliye Hukuk Mahkemesidir. Destekten yoksun kalma tazminatı yetkili mahkeme ise genel hükümlere göre davalının (ölüme sebebiyet verenin) ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesidir
 • Destekten yoksun kalma tazminatı devredilebilir mi?
 • Destekten yoksun kalma tazminatı miras hakkı değil, tazminat hakkıdır. Mirasçı olmayan kişiler de destek zararı isteyebilecekleri gibi, mirası reddeden dahi destek zararı talep edebilir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep hakkı 3. kişilere devredileceği gibi, rehni de mümkündür
 • Mirası reddeden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilir mi?
  Mirasçının mirası reddetmiş olması destekten yoksun kalma tazminatı almasına engel değildir, bu hak mirasçılık sıfatından bağımsızdır (HGK 2007/222-4 Esas- 2007/222 Karar).
 • Kardeş destekten yoksun kalma tazminatı alabilir mi?
  Ölen kişi, ölüm hadisesinin gerçekleşmesinden önce kardeşlerine düzenli ve sürekli olarak destek oluyorsa, bu durumda ölüm sebebiyle destekten yoksun kalan kardeşler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir.
 • Destekten yoksun kalma zararı nedir?
  Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zarardır.
 • Destekten yoksun kalma kimler alabilir?
  Destekten yoksun kalma tazminatı maddi tazminat davası kapsamında olduğu için ölen kişiden maddi olarak yardım olan kişileri kapsamaktadır. Ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları; destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu kişilerin, ölen kişinin onlara destek sağladığını ispat etmelerine gerek yoktur.
 • Destekten yoksun kalma tazminatını kim ister?
  818 sayılı Borçlar Kanunu 45. (yeni 6098/TBK.53.) hükmünün açıklığı karşısında, destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için mirasçı olmak gerekmediğine göre, destekten yoksun kalan kişiler, ölenin mirasçısı olup da, mirası reddetmiş olsalar bile, sorumlulara karşı dava açabilirler ve tazminat isteyebilirler.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hangi durumlarda istenir?
  Borçlar Kanunu genel hükümleri uyarınca, ölüm haksız fiil neticesinde ortaya çıkmışsa davalı, haksız fiili gerçekleştiren kişi olacaktır. Örneğin kasten adam öldürme veya taksirle ölüme sebebiyet verme durumlarında destekten yoksun kalma tazminatı davası, fiili gerçekleştirene karşı açılır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatını kim hesaplar?
  Trafik kazaları söz konusu olduğunda araç işleteni de sürücü gibi tazminat sorumlusu kabul edilir. İş kazaları sebebi ile açılacak destekten yoksun kalma tazminat davaları işverenin yanı sıra alt işverenlere karşı da açılabilmektedir. Ayrıca sigorta şirketi de bu tür davalar açısından sorumlu kabul edilen taraftır.
 • Destekten yoksun kalma maddi mi?
  Destekten yoksun kalma tazminatı, bir maddi tazminat türüdür. Destekten yoksun kalma tazminatı davasında zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl ödenir?
  Destekten yoksun kalma tazminatında, ölen kişinin kaza tarihindeki esas kazancının ispat edilmesi gerekmektedir. Keza destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken aktif dönme için desteğin ispat edilen kazancının üzerinden, pasif dönem içinse asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılacaktır.

Derleme - @erolkaranet - 27.02.2023Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.