@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Deprem Sonrası Sigorta Yaptıran Vatandaşın Tazmin Hakkı
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi binası ikinci depremde hasara uğrayan vatandaşın, ilk deprem sonrası sigortalaması, sigorta yaptırdıktan sonra ikinci depremin vuku bulması ile, oluşan hasarın tazminini red eden sigorta firmasını haksız buldu. Yüksek Mahkeme, kararında "şirketin, sigortalı konutta oluşan hasarın ilk depremde meydana geldiği karşı iddiasını ispat edememiş olmasına" bağlayarak temyizi red etti.

İşte o karar metni ;

17. Hukuk Dairesi 2014/24925 E. , 2016/1021 K."İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :........Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile dava dışı .........aracılığı ile zorunlu deprem sigortası poliçesi yapıldığını, poliçelerin .... hesabına düzenlendiğini, .... ilinde yaşanan 23.10.2011 tarihinde meydana gelen depremde konutunun hasar görmediğini, bu nedenle ilk depremden üç gün sonra 26.10.2011 tarihinde konutunu sigortalattığını, ancak ... ilinde 09.11.2011 tarihinde yaşanan 2. Depremde konutunun ağır hasar gördüğünü,davalıya başvurulduğunu ancak davalının hasarın il depremde meydana geldiği ancak bu hususun gizlendiği gerekçe gösterilerek ödeme yapılmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimilik 1.000,00 TL poliçe bedelinin riziko tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında davacı vekili talebini 109.640,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı ... vekili, davacının müvekkil kuruma başvurusu üzerine hasar dosyası açıldığını, sigortalı konutta bağımsız eksper aracılığıyla hasar tespiti yapıldığını,bu rapora göre konutta meydana gelen ve karşılanması gereken hasarın 2.516,00 TL olarak belirlendiğini, ancak davacının konutunda meydana gelen hasarın ilk depremde meydana geldiğini ve davacının hasarı gizleyerek ilk depremden hemen sonra poliçe tanzim ettirdiği için davacıya ödemede bulunulmadığını, yaşanan ilk deprem daha büyük olup ilk depremde hasar görmeyen konutun daha az şiddette olan ikinci depremde hasarlanmasının mümkün olamayacağını, davanın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, iddianın aksini ispatın davalıya ait olup davalının hasarın ilk depremden oluştuğunu ispat edemediği
gerekçesiyle davanın ıslah edilen hali ile kabulüne, 109.640,00 TL'nin 09.11.2011 (riziko) tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile bilikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve hükme esas alınan hesap raporunda bir usulsüzlük bulunmamasına; davalının, sigortalı konutta oluşan hasarın ilk depremde meydana geldiği karşı iddiasını ispat edememiş olmasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 27.1.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Yargıtay  - 13.02.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.