@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Göz Hastası Olan Silah Alamaz
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda yapılacak memur alımlarında silah kullanması zorunlu olanların alacakları raporlarda "yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından sağlık kurulu raporunun alınması gerekmektedir.

20.10.2020 tarih ve 54567092-010.04-4959 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan; "SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE" nin "Göz muayenesine ilişkin esaslar" başlığı adı altında şu şekilde yer almaktadır. 

MADDE 25- (1) Silah kullanımı sırasında atış yapılan hedefin görülebilmesi, atış yapan kişinin çevresine zarar vermemesi, güvenli bir atış yapabilmesi için görme kabiliyetinin yeterli olması gerekmektedir. Yeterli olmadığı değerlendirilenlere ve aşağıda belirtilen görme seviyelerinden daha kötü durumda olanlara silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek olumlu sağlık kurul raporu verilmez.
a) Görme şartları, iyi gören göz düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak en az 0,6 olmalıdır.
b) Diplopi olmamalıdır.
c) İyi gören gözde santral 20 derecede görme alanı defekti olmamalıdır.
ç) İyi gören gözde ptozis-hemiptozis olmamalıdır.
d) Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir. 
denilmektedir
Şimdi, bunu biraz daha açacak olursak düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10'dan aşağı, her iki gözün görme toplamı 12/20'den az olanlara,  Silindirik değerlerin toplamı -5 ten ve +3 den daha yukarı değerdeki refraksiyon kusurları olanlara, Gece körlüğü olanlara,  Pitozis-hemiptozis olanlara, Diplopi ve paralitik şaşılık olanlara, Görme alanı defekti olanlara, Renk körlüğü olanlara silah ruhsatı verilmez.  Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) , hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.Mevcut duruma göre ruhsat alanlar kontrollere gittiğinde görmesinde değişiklik olduğu takdirde raporun iptalinin ardından Emniyet Birimlerine haber vererek ruhsatınında iptal edilmesini sağlarlar. Bunun gerekçesi de yukarıda anılan genelgede şu şekilde yer almaktadır.
Kontrol muayenesi
MADDE 29- (1) Silah almak isteyen kişinin muayenesi mevcut durumuna göre yapılır.
Hastalıkları bulunan fakat silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporu
alabilecek düzeyde yeterli görülenlerden, zamanla hastalığının kötüleşebilme ihtimali
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
bulunanlara, ilgili uzman doktor veya sağlık kurulu tarafından kontrol muayenesi zorunluluğu
getirilebilir. Belirli zaman sonra kontrol şartı ile verilen sağlık kurulu raporlarının takibi, kişiye
silah ruhsatı veren birim tarafından yapılır. Öngörülen kontrol muayenesinin sonunda, ilgili
branşın uzman doktorunun görüşlerini içeren sağlık raporu düzenlenir. Bu raporda, kontrol
muayenesini yapan branş veya branşlar dışında, silah ruhsatı alınabilmesine dair raporda
bulunması gereken diğer branş veya branşların muayene ve onaylarının bulunması zorunlu
değildir. Ancak branş hekimi uygun görmesi halinde hastayı kurul raporu alınması için kurula
sevk edebilir.
Sonradan anlaşılan durumlar
MADDE 30- (1) Silah ruhsatı alınabilmesine dair sağlık şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılanlar veya sahip olduğu iyilik halini kaybettiği anlaşılanlar, ilgili emniyet birimlerine
bildirilir
Yukarıda yazılanlar doğrultusunda kamuda ya da özelde olsun silahlı olarak çalışmak zorunda olanların bu koşulları taşımadığında, "silah kullanabilir" ibareli rapor alamadıklarında silah gerektirecek bir  göreve başlatılmaları imkansızdır.

Özel Güvenlik Görevlileri sağlık yönetmeliği için buraya tıklayınız

@erolkaranet - 30.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.