@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Gecikmiş Ödeme Emri İtiraz Dilekçesi Örneği
Ödeme emrine itiraz için yasada öngörülen " yedi günlük süre" içinde borçlu “önleyici nedenlerle” itiraz hakkını kullanamamışsa, kanun koyucu, kendisine -bu özrünü kanıtlama koşuluyla- bir başka olanak daha tanımıştır.
Bu durumdaki borçlulara tanınan ve İİK. mad. 65’de düzenlenmiş olan bu olanak “gecikmiş itiraz”dır.

T.C.
………………………………….
NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :Av.
DAVALI :

KONU : Gecikmiş İtirazlarımız.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir.

2-) Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine kadar İcra Dairesine gelip mal beyanında bulunamamıştır. Müvekkilim …, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle … ay boyunca hastanede yoğun bakımda yatmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin hastanede kaldığı süre ve sağlık durumuna ilişkin doktor raporlarını sunmaktayız.

3-) Alacaklı tarafından takibe konu olan borç, müvekkilim tarafından değişik tarihlerde iki taksitte ödenmiş olup, ödemeye ilişkin makbuz örnekleri de sunmaktayız. Ancak müvekkilim ödemeden sonra borca ilişkin senetleri almadığından söz konusu icra takibi başlatılmıştır.

4-) Müvekkilimin söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan ve kanuni süresi içinde itirazda bulunamadığından gecikmiş itirazda bulunmak üzere davanın açılması zorunlulu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 65 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Ödeme makbuzları, doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gecikmeli olarak yapılan iş bu itirazlarımızın kabulü ile süresi içinde yapılmış sayılmasına, alacaklı tarafından … İcra Dairesinin …/… dosya numarası ile takibe konulan borç, müvekkilim tarafından ödendiğinden takibin durdurulmasına, yargılama giderlerinin alacaklıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla talep ederim.


İTİRAZ EDEN BORÇLU / VEKİLİ

İmza

Derleme @erolkaranet - 07.01.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.