@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Fotokopili Talimatla Çekilen Para Hem Bankayı Hem Şirketi Yaktı
Yargıtay, fotokopi yolu ile sahte olarak üretilmiş talimatlara istinaden, davacı şirketten ıslak imzalı belgeler istenmeden ve teyit alınmadan işlem yapmış olması sebebiyle davalı bankanın yüzde 50 kusurlu olduğuna karar verdi.
Daire, kusurun yüzde 50'sini ise işlemleri gerçekleştiren kişinin davacının çalışanı olması, çalışanını seçmekte ve onu denetlemede gerekli özeni göstermeyen davacıya yükledi.
İşte Yargıtay'ın hem şirketlere hem de bankalara emsal olacak kararı

Yargıtay, 11. Hukuk Dairesi 2019/5280 E. , 2020/3382 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 03/09/2019 tarih ve 2019/336-2019/707 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesinin davalı banka vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin eski çalışanı olan davalı ...'ün şirket yetkililerinin adına sahte talimat düzenlemek suretiyle davacı hesabından 7.800 TL'yi 3.kişilerin hesabına aktardığını, davalı bankanın da gerekli özen ve denetimi göstermeksizin fotokopi talimatlarla işlem yapmak suretiyle sorumlu olduğunu ileri sürerek, 7.800 TL'nin ödeme yapıldığı tarihlerden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı banka vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, çalıştırdığı adamı seçmekte gerekli özeni göstermeyen davacının de sorumlu olduğunu, müvekkilinin faksla işlem yapması hususunda taraflar arasında teamül oluştuğunu, müvekkilinin talimat imzaları ile imza sirkülerini kontrol ederek işlem yaptığını, imzaların birebir uyuştuğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, savunma yapmamıştır.
Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; fotokopi yolu ile sahte olarak üretilmiş talimatlara istinaden, davacı şirketten ıslak imzalı belgeler istenmeden ve teyit alınmadan işlem yapmış olması nedeniyle davalı bankanın %50 oranında kusurlu olduğu, davaya konu ihtilaflı işlemleri gerçekleştiren kişinin davacının çalışanı olması, çalışanını seçmekte ve onu denetlemede gerekli özeni göstermeyen davacının da % 50 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle, mütefarik kusur oranına göre davacının davalı banka yönünden davasının kısmen kabul ve kısmen reddi, diğer davalı yönünden ise kabulü ile, bankanın sorumluluğunun 3.900,00 TL miktar ile sınırlı olarak 7.800,00 TL'nin avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalı banka yönünden fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı banka vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı banka vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 399,62 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı bankadan alınmasına, 01/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 04.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.