@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Esmaul Husna - Allahu Tealanın En Güzel İsimleri
Esmaül Hüsna, anlam bakımından en güzel isimler manasında olup Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Arapça'da Esma 'isim', Hüsna 'güzel' anlamına gelmektedir. Esmaül Hüsna bu iki kelimenin birleşmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. 
Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a (c.c) mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O’dur. 
Kur’an-ı Kerim’de Allah'ın 100'de fazla yerde adı geçmektedir. Allah'ın isimlerinden her birinin ayrı ayrı anlamı vardır. Bu isimlerin anlamlarını bilmek ve öğrenmenin faziletleri oldukça çoktur. Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde belirttiği üzere çok önemlidir. 
Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir.” (İsrâ, 17/110)
Esmaül Hüsna hakkında bilgiler İslami birçok kaynakta da yer almaktadır. Sitemiz içerisinde Allah'ın  İsmi, sıfatları, anlamları, sırları, faziletleri ve Türkçe okunuşu için bilgiler bulabilirsiniz 


Esmâ-i Hüsnâ'nın Sayısı. Bu konuda ilk akla gelen şey, sayıyı doksan dokuz olarak belirleyen ve Müslümanlar arasında meşhur olan hadistir. Ebû Dâvûd ile Nesâî dışında Kütüb-i Sitte’de, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde (bk. Wensinck, Miftâḥu künûzi’s-sünne, “ism” md.), Nesâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sında (IV, 393 [“Nuʿût”, 1]), Hâkim’in el-Müstedrek’i ile (I, 16-17) diğer hadis mecmualarında yer alan (Süyûtî, III, 613) ve hepsi de Ebû Hüreyre’ye ulaşan rivayetlerin muhtevası iki kısma ayrılır. Bütün rivayetlerin kaydettiği birinci kısmın meâli şöyledir: “Allah’ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (ihsâ) cennete girer.” Hadisin bu kısmını içeren bazı rivayetlerin sonunda, “O tektir, tek olanı sever” şeklinde bir ilâve de mevcuttur. 
 • Allah (C.C.) - Eşi benzeri olmayan - Okumak için tıklayınız 
 • Er-Rahmân - Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden - Okumak için tıklayınız
 • Er-Rahîm - Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Melik - Mülkün, dünyanın sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kuddûs - Noksanlıktan uzak - Okumak için tıklayınız
 • Es-Selâm - Tehlikelerden selamete çıkaran - Okumak için tıklayınız
 • El-Mü'min - Güven veren, koruyan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Müheymin - Her şeyi görüp gözeten - Okumak için tıklayınız 
 • El-Azîz - İzzet sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Cebbâr - Azamet ve kudret sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mütekebbir - Büyüklükte eşi, benzeri olmayan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hâlık - Yaratan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Bâri - Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Musavvir -  Şekil veren - Okumak için tıklayınız 
 • El-Gaffâr - Günahları örten ve çok mağfiret eden - Okumak için tıklayınız  
 • El-Kahhâr - Her şeye galip ve hakim olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vehhâb - Çok fazla ihsan eden - Okumak için tıklayınız 
 • Er-Rezzâk - Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Fettâh - Darlıktan kurtaran - Okumak için tıklayınız 
 • El-Alîm - Gizli açık, her şeyi bilen - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kâbıd - Dilediğine darlık veren - Okumak için tıklayınız 
 • El-Bâsıt - Dilediğine bolluk veren - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hâfıd - Dereceleri alçaltan - Okumak için tıklayınız 
 • Er-Râfi - Şeref verip yükselten - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mu'ız - Dilediğini aziz eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Müzil - Dilediğini zillete düşüren - Okumak için tıklayınız 
 • Es-Semi - Her şeyi en iyi işiten - Okumak için tıklayınız
 • El-Basîr - Her şeyi en iyi gören - Okumak için tıklayınız
 • El-Hakem - Mutlak hakim - Okumak için tıklayınız 
 • El-Adl - Mutlak adil - Okumak için tıklayınız 
 • El-Latîf - Lütuf ve ihsan sahibi olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Habîr - Olmuş olacak her şeyden haberdar - Okumak için tıklayınız 
 • El-Halîm - Acele etmeyen - Okumak için tıklayınız 
 • El-Azîm - Pek yüce - Okumak için tıklayınız 
 • El-Gafûr - Affı bol - Okumak için tıklayınız 
 • Eş-Şekûr - Az amele, çok sevap veren - Okumak için tıklayınız 
 • El-Aliyy - Yüceler yücesi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kebîr - Büyüklükte benzeri yok - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hafîz - Her şeyi koruyucu olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mukît - Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hasîb - Kulların hesabını en iyi gören - Okumak için tıklayınız 
 • El-Celîl - Celal ve azamet sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kerîm - Çok ikram eden - Okumak için tıklayınız 
 • Er-Rakîb - Kontrolü altında tutan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mucîb - Duaları, istekleri kabul eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vâsi - Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hakîm - Her işi hikmetli - Okumak için tıklayınız
 • El-Vedûd - Kullarını en fazla seven - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mecîd - Her türlü övgüye layık bulunan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Bâis - Ölüleri dirilten - Okumak için tıklayınız 
 • Eş-Şehîd - Her zaman her yerde hazır - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hakk - Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vekîl - Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kaviyy - Kudreti en üstün - Okumak için tıklayınız 
 • El-Metîn - Kuvvet ve kudret kaynağı - Okumak için tıklayınız
 • El-Veliyy - İnananların dostu, onları sevip yardım eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hamîd - Her türlü hamd ve senaya layık - Okumak için tıklayınız 
 • El-Muhsî - Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mübdi - Maddesiz, yoktan var eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Muîd - Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Muhyî - İhya eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mümît - Her canlıya ölümü tattıran - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hayy - Ezeli ve ebedi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vâcid - Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Macîd - Kadri ve şanı büyük - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vâhid - Tek olan - Okumak için tıklayınız 
 • Es-Samed - Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Kâdir - Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Muktedir - Dilediği gibi tasarruf eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mukaddim - Dilediğini, öne alan, yükselten - Okumak için tıklayınız 
 • El-Muahhir - Dilediğini sona alan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Evvel - Ezeli olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Âhir - Ebedi olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Zâhir - Varlığı açık - Okumak için tıklayınız 
 • El-Bâtın - Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vâlî - Kainatı idare eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Müteâlî - Son derece yüce olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Berr - İyilik ve ihsanı bol - Okumak için tıklayınız 
 • Et-Tevvâb - Günahları bağışlayan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Müntekim - Zalimlerin cezasını veren - Okumak için tıklayınız 
 • El-Afüvv - Affı çok olan - Okumak için tıklayınız 
 • Er-Raûf - Çok merhametli - Okumak için tıklayınız 
 • Ya Mâlik-ül Mülk - Mülkün, her varlığın sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • Zül-Celâli vel ikrâm - Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Muksit - Her işi birbirine uygun yapan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Câmi - Mahşerde bir araya toplayan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Ganiyy - Her türlü zenginlik sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mugnî - Zengin eden - Okumak için tıklayınız 
 • El-Mâni - Engelleyen - Okumak için tıklayınız 
 • Ed-Dârr - Elem ve zarar verici şeyleri yaratan - Okumak için tıklayınız 
 • En-Nâfi - Fayda veren şeyleri yaratan - Okumak için tıklayınız 
 • En-Nûr - Alemleri nurlandıran - Okumak için tıklayınız 
 • El-Hâdî - Hidayet veren - Okumak için tıklayınız 
 • El-Bedî - Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi - Okumak için tıklayınız 
 • El-Bâkî - Varlığının sonu olmayan, ebedi olan - Okumak için tıklayınız 
 • El-Vâris - Her şeyin asıl sahibi olan - Okumak için tıklayınız 
 • Er-Reşîd - Doğru yolu gösteren. - Okumak için tıklayınız 
 • Es-Sabûr - Ceza vermede acele etmeyen - Okumak için tıklayınız 
 • Eş-Şafi - Şifa veren - Okumak İçin tıklayınız
 • El-Hafi - Mükemmel ilgilenen - Okumak İçin tıklayınız
Derleme @erolkaranet - 13.01.2023 - Son Güncelleme 02.04.2023

Sayfa sürekli güncellenmektedir
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.