@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


El Kuddus - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El- Kuddus - القدّوس - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”
"tertemiz, pak, kusurdan arınmış - Zatı kutsal olan tek varlık"

El-Kuddûs - Kutsallıkta son nokta. Kuds: Bereket (mübarek) manasına da gelir. 
El-Kuddûs ismi ile Allah zatını; ortağı, eşi, zıttı olmasından nefyeder ayrıca O’na zarar verilemeyeceğini de hatırlatır. Çünkü O dokunulamaz ve kuşatılamaz olandır.
Kuddûs özünde kutsal demek, mukaddes sonradan kutsal kılınmış demektir. Biri özne iken diğeri nesnedir. Kuran hiçbir eşyayı, mahlûkatı kutsallığın öznesi olarak anmaz. 
Gerek dil bilimciler gerek esmâ-i hüsnâ ile ilgilenen âlimler, "kuddûs"ün sadece zât-ı ilâhiyye için kullanıldığı ve “her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma” mânasına geldiği hususunda görüş birliği içindedir.

El-Kuddûs yalnızca Allah’tır.

Kur'an-ı Kerim'de ;
BismillahirRahmanirRahim

Göklerde olan da, yerde olan da Melik, Kuddûs, Azîz, Hakîm olan Allah için hareket eder.” (Cuma 1)
O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur! O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selâm'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbâr'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir. ( Haşr 23 )

Hadislerde ;

Hz. Âişe’den nakledilen hadislerin birinde Resûl-i Ekrem’in namazdaki rükû ve secdelerinde zaman zaman, “Sübbûhun kuddûs rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh” (münezzeh ve yüce, meleklerin ve Cebrâil’in rabbi) şeklindeki zikri tekrar ettiği belirtilmiş (Müsned, VI, 35, 94, 115; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 147), bir diğerinde Resûlullah’ın yataktan kalkınca onar defa okuduğu dua ve zikir içinde şu cümlelerin de yer aldığı ifade edilmiştir: “Sübhânellāhi ve bi-hamdih sübhâne’l-meliki’l-kuddûs” (Allah’ı yüceltip övgüyle anarım, görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibinin, O’nun münezzeh zâtının her türlü eksiklik ve kusurdan uzak olduğunu kabul ederim [Ebû Dâvûd, “Edeb”, 101]).

Alimlerin kitaplarından ;

Tasavvuf alimlerimizden Abdülkerîm b. Hevâzin el- el-Kuşeyri, tasavvufi bir yaklaşımla Kuddüs isminden kulun alabileceği nasibi şöyle ifade etmiştir: “Kuddüs isminin muhtevasını tam anlamıyla kavrayan kimse Allah rızası uğruna nefsini aşağı arzulara uymaktan, servetini haram şüphesinden, zamanını O’na muhalefet etme kirinden, kalbini dünya alakalarının sebep olacağı lekelerden, ruhunu fani mekanlarda barınmaktan ve içindeki gücü yabancı ilgilerden uzak tutar. Böyle bir kişi, Allah’a taptığı manevi muhtevasıyla hiçbir yaratığa kul olma zilletine düşmez; O’nu müşahede ettiği kalbiyle hiçbir mahluka tazimde bulunmaz; elinde bulunan bir dünya nimetini yitirmekten etkilenmez ve tuttuğu yoldan Allah’a ulaşmadan geri dönmez.(et-Taḥbîr fi’t-teẕkîr, s. 28)

El-Kuddus Esması Faziletleri Nedir?

El - Kuddüs esmasını zikreden kullar, kötü düşüncelerden, fitne fücurdan ve günahlardan uzak durur. Maneviyatı güçlendirmek ve imanı tazelemek için de El Kuddüs esmasının sık sık zikredilmesi gerekiyor.
Ya Kuddus” esması
  • Nazar ve göz değmesi, kıskançlık ve haset durumlarından korunmak için 170 defa okunması gerekmektedir. Zikir vakitlerinde okunmasının daha tesirli olduğu bilinmektedir. 
  • Şeytanın şerrinden ayrıca cin, büyücü ve insanların şerrinden de korunmak için 170 kez okunmalıdır. 
  • Günahları için tövbe etmek ve güzel ahlaka kavuşmak için günlük 170 defa “Ya Kuddus” zikredilmelidir. 
  • Kalbin temizliğe ermesi ve insanlardan saygı ve sevgi görmek için 100 defa “Ya Kuddus” esması okunmalıdır. 
  • Vesveselerin ve evhamların defedilmesi, maddi manevi hastalıklardan kurtulmak için sabah gün doğarken okunmaya başlanmalıdır. 
Özellikle zikir günü olan Perşembe sabah gün doğarken okunması daha kısa sürede etkisini gösterecektir. 

El-Kuddus ismi şerifi ile dua

"Ya Rabbi: Sen bütün isim ve sıfatlarında her türlü ayıptan ve kusurdan münezzeh olan Kuddûs’sün. Sensin ey ezel padişahı Kuddûs olan. Zâtında ve sıfatında Kuddûs kapısını açan. Ey isimlerinde temiz, hükümlerinde temiz, her türlü leke ve eksiklikten münezzeh olan Rabbim, bizi Kuddûs ismin hürmetine temiz ve pâk eyle. Ya Rabbi! Ne olur, bizlere esmâ ile ahlaklanma yolunda yardım eyle! Bu ismin Peygamber Efendimizdeki tecellisi olan maddi-manevî temizlik ahlakını, bizim de ahlakımızın ayrılmaz parçası eyle!"

Kaynaklar
TDV İslam Ansiklopedisi için tıklayınız
Muhtelif kaynaklar

Derleme @erolkaranet - 15.1.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.