@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Din Görevlisi Kimler Olabilir ?ADAY DİN GÖREVLİSİ YETERLİKLERİ
(Başkanlık Makamının 13/10/2022 tarihli ve 2963644 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

 A. Aday Din Görevlisi (İmam-Hatip) Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.
2. Yasin, Mülk, Nebe sureleriyle Duha’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5,
255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
3. Fatiha ile Fil - Nas arası sûrelerin anlamlarını genel hatlarıyla bilir.
4. Temel tecvit kurallarını uygular.
5. Kur'an-ı Kerim’le ilgili ayet, sûre, meal vb. temel kavramları bilir.
6. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer ile ilgili temel kavramları bilir.
7. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esaslarını bilir.
8. İtikadî ve fıkhî mezhepleri sayar.
9. Temel İslam Bilimlerinin ana konularını bilir.
10. Kur’an ve sünnetin İslam dinindeki yeri ve önemini bilir.
11. Hz. Peygamberin hayatını genel hatlarıyla bilir.
12. Hutbe ve vaaz dualarını bilir.
13. Yapılması mutad olan duaları (cenaze, ezan, yemek vb.) bilir.
14. Müslümanların bilim, kültür ve medeniyete katkılarını bilir.
15. Ulusal ve uluslararası güncel dini gelişmeleri genel hatlarıyla bilir.
16. Yaşayan dünya dinlerini genel hatlarıyla bilir.
17. Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dini özelliklerini bilir.
18. Görevinin gerektirdiği temsil özelliklerini bilir.
19. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir.
20. Cami mûsikisinde uygulanan makamları tanır.
21. Cami musikisinin temel formlarından olan ezan, kamet ve salayı okur.
22. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısını ve görevlerini genel hatlarıyla bilir.
23. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.
24. Bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
25. Muhatapları ile iletişim kurma becerisine sahiptir.

B. Aday Din Görevlisi (Müezzin-Kayyım) Yeterlikleri
1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.
2. Yasin, Mülk, Nebe sureleriyle Duha’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286,  Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
3. Fatiha ile Fil - Nas arası sûrelerin anlamlarını genel hatlarıyla bilir.
4. Temel tecvit kurallarını uygular.
5. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir.
6. Cami mûsikisinde uygulanan makamları tanır.
7. Cami musikisinin temel formlarından olan ezan, kamet ve salayı okur.
8. Kur’an okumada temel makamları bilir.
9. Kur'an-ı Kerim’le ilgili ayet, sûre, meal vb. temel kavramları bilir.
10. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer ile ilgili temel kavramları bilir.
11. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esaslarını bilir.
12. İtikadî ve fıkhî mezhepleri sayar.
13. Temel İslam Bilimlerinin ana konularını bilir.
14. Kur’an ve sünnetin İslam dinindeki yeri ve önemini bilir.
15. Müslümanların bilim, kültür ve medeniyete katkılarını bilir.
16. Ulusal ve uluslararası güncel dini gelişmeleri genel hatlarıyla bilir.
17. Hz. Peygamberin hayatını genel hatlarıyla bilir.
18. Hutbe ve vaaz dualarını bilir.
19. Yapılması mutad olan duaları (cenaze, ezan, yemek vb.) bilir.
20. Yaşayan dünya dinlerini genel hatlarıyla bilir.
21. Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dini özelliklerini bilir.
22. Görevinin gerektirdiği temsil özelliklerini bilir.
23. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısını ve görevlerini genel hatlarıyla bilir.
24. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.
25. Bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
26. Muhatapları ile iletişim kurma becerisine sahiptir.

C. Aday Din Görevlisi (Kur’an Kursu Öğreticisi) Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.
2. Kur’an-ı Kerim tarihini genel hatlarıyla bilir.
3. Yasin, Mülk, Nebe sureleriyle Büruc’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
4. Temel tecvit kurallarını uygular.
5. Fatiha ile Fil-Nas arası sûrelerin anlamlarını genel hatlarıyla bilir.
6. Kur'an-ı Kerim’le ilgili ayet, sûre, meal vb. temel kavramları bilir.
7. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer ile ilgili temel kavramları bilir.
8. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esaslarını bilir.
9. İtikadî ve fıkhî mezhepleri sayar.
10. Temel İslam Bilimlerinin ana konularını bilir.
11. Kur’an ve sünnetin İslam dinindeki yeri ve önemini bilir.
12. Müslümanların bilim, kültür ve medeniyete katkılarını bilir.
13. Ulusal ve uluslararası güncel dini gelişmeleri genel hatlarıyla bilir.
14. Yapılması mutad olan duaları (cenaze, ezan, yemek vb.) bilir.
15. Hz. Peygamberin hayatını genel hatlarıyla bilir.
16. Yaşayan dünya dinlerini genel hatlarıyla bilir.
17. Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dini özelliklerini bilir.
18. Görevinin gerektirdiği temsil özelliklerini bilir.
19. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısını ve görevlerini genel hatlarıyla bilir.
20. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.
21. Bilişim ve eğitim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
22. Bireyin gelişim alanlarını (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dini ve ahlakî vb.) genel hatlarıyla bilir.
23. Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi faaliyetlerini (hafızlık, 4-6 yaş-ihtiyaç odaklı vb.) genel hatlarıyla bilir.
24. Din öğretimi ilke, yöntem ve tekniklerini bilir.
25. Muhatapları ile iletişim kurma becerisine sahiptir.

D. Aday Din Görevlisi (Vaiz) Yeterlikleri
1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur ve anlamlarını bilir.
3. Temel tecvid kurallarını açıklar.
4. Temel İslam ilimlerinin tarihsel gelişim sürecini ana hatlarıyla açıklar.
5. Temel İslamî kavramları bilir.
6. İslam bilimleriyle ilgili temel kaynakları bilir.
7. İslam düşünce ekollerini ana hatlarıyla bilir.
8. Fıkhî hükümleri delilleriyle bilir.
9. Ayet ve hadislerin yorumlanmasındaki temel ilkeleri bilir.
10. Kur’an-ı Kerim tarihini bilir.
11. Dini metinleri anlama ve yorumlamada tarihi ve güncel yaklaşımları bilir.
12. Yaşayan dünya dinlerinin temel özelliklerini bilir.
13. Temel düzeyde Arapça bilgisine sahiptir.
14. İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir.
15. Hz. Peygamberin dindeki konumunu bilir.
16. Fıkıh ilminin temel amaç ve ilkelerini bilir.
17. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun karar, mütalaa ve fetvalarını bilir.
18. Analitik düşünme becerisine sahiptir.
19. Güncel dini problemleri bilir.
20. İslâm dünyasındaki dini akımları ana hatlarıyla tanır
21. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapçayı kullanır.
22. Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmeti faaliyetlerini genel hatlarıyla bilir.
23. İslam bilimleri ile ilgili temel kaynakları bilir.
24. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısını ve görevlerini genel hatlarıyla bilir.
25. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.
26. Müslümanların bilim, kültür ve medeniyete katkılarını bilir.
27. Bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
28. Türkiye’nin demografik, sosyo-kültürel ve dinî özelliklerini tanır.
29. Vaaz ve hitabetin ilke, yöntem ve tekniklerini bilir.
30. Yaygın din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yaklaşım, yöntem ve teknikleri bilir.
31. Vaaz ve irşat faaliyetlerini hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini bilir.
32. Bireyin gelişim alanlarını (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dini ve ahlakî vb.) genel hatlarıyla bilir.
33. Sorun çözme sürecini bilir.
34. Muhatapları ile etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
35. Vaazlarda kullanılan geleneksel ve güncel kaynakların temel özelliklerini bilir.

Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı - 07.01.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.