@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Çok Eşli Olan Mültecilere Sadece Birini Seç Uyarısı
Yargıtay, vatandaşlığa geçen yabancı uyrukluların birden fazla evliliklerinin geçersiz olduğuna dair karar aldı. Emsal olacak kararla, yabancı uyruklular birden fazla evlilikleri içerisinden sadece bir tanesini tercih etmek zorunda kalacaklar.
Yargıtay 2. Hukuk dairesi 2 karısı olan yabancı uyruklu kişinin yaptığı temyiz itirazını kabul etmedi. 
Türk Medeni Kanununun 145/1’inci maddesinde yer alan, ‘Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması’ nedeniyle, ilk evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan ikinci evliliğini yapamayacağı yönündeki yasağı yabancı uyruklu olan başvurucuya uyguladı.

İşte o karar ;

2. Hukuk Dairesi 2021/10953 E. , 2022/3995 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi... Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Evlenmenin Butlanı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalılar tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle bir evliliğin Türk Hukukuna uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini (TMK. m. 124-160) değerlendirmenin 4787 sayılı Kanun gereğince aile mahkemesinin görevi kapsamında kalmasına; bir evliliğin geçerliliğinin ve Türk kamu düzenine aykırılığının asliye hukuk mahkemesi tarafından incelenemeyeceğinin HMK. m. 1 hükmü uyarınca tabii bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 292.10 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine kesin olarak oy çokluğuyla karar verildi.26.04.2022 (Salı)

KARŞI OY YAZISI
Dava, ... tarafından TMK 145/1 maddesi uyarınca mutlak butlan hukuki sebebine dayalı olarak açılan "evliliğin iptali" davası olup, ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucu davanın kabulü ile davacının ikinci evliliğinin TMK 145/1 maddesi gereğince iptaline karar verilmiş, iş bu karara yönelik davalının istinaf talebi ...Bölge Adliye Mahkemesi ...Hukuk Dairesi tarafından esastan reddolunmuştur. Bu kez yine davalı tarafından bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz kanun yoluna müracaat edilmiş ve Dairemizce yapılan temyiz incelemesi neticesinde oy çokluğu ile temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Davaya ve hükme dayanak yapılan TMK 145/1 maddesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak evli olan bir kişinin, ilk evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan (TMK m. 130) yapmış olduğu ikinci evliliğinin iptalini düzenleyen bir hükümdür. Somut olayda ise taraflar ... Devleti vatandaşı iken tabii oldukları milli hukuka göre evlilik akitlerini gerçekleştirmişlerdir. Kendi milli hukuklarına uygun olarak yapılan ve hukuken geçerli olan bir evliliğin sonradan kazanılan vatandaşlık nedeniyle Türk mevzuatlarına göre, butlan nedeniyle iptal edilmesine ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. ... Devleti vatandaşı iken aynı zamanda sonradan T.C. vatandaşlığını kazanan davalıların somut durumu gereğince ikinci evliliklerinin Türk kamu düzenine aykırılığı ileri sürülüyor ise de; iş bu davanın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesi'nde nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak görülmesi gerekir.
Şöyle ki; 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı 'Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği'nin 'çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin nüfus olaylarının tescili' başlıklı 21. maddesinin (1)'inci fıkrası, çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin, vatandaşlığını taşıdıkları diğer devlet kimliği ile yapmış oldukları kişisel durum değişikliklerinin aile kütüklerine tescil edilebilmesi için tescili istenen olayın Türk hukukuna uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği hükmünü içerir. Hal böyleyken; nüfus idaresince, hukukumuzda yeri olmamasına rağmen, ilgili mevzuat maddesine ve dolayısıyla Türk hukukuna aykırı olacak şekilde, davalı ...'ın iki tane eşi olduğu yönünde yapılan tescil yolsuz bir tescildir. Yolsuz tescilin iptaline ilişkin olarak da ancak genel mahkemelerde, nüfus müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılabilir. Arzedilen sebeplerle somut olaydaki ikinci evliliğin TMK 145'inci maddesinde düzenlenen mutlak butlan hukuki sebebiyle iptaline karar verilmesi yerinde olmayıp bu yöndeki kararın onanması şeklinde gerçekleşen Dairemiz çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Derleme @erolkaranet - 23.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.