@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


CMK Avukatlarına Yapılan Zam Danıştay Yolunda..
Diyarbakır Barosu, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazetede yayınlanan 2023 CMK Ücret Tarifesi aleyhine Danıştay’da iptal davası açtı. Dava dilekçesinde 2023 CMK ücret tarifesiyle ilgili yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Dilekçede öne çıkan satırlar

  • 29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazetede yayımlanan ceza muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı tarifesi yayımlanmıştır. Anayasanın 18 ve 55. madde hükümleri gözetilerek zorunlu müdafilik ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekirken, yüksek enflasyon oranları ve TL’deki değer kaybı gözetilerek tarifenin belirlenmemesi karşısında iş bu davayı açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
  • Türkiye Barolar Birliği’nin “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukatlara ödenen ücretler ile sarf edilen emeğin değeri karşılaştırıldığında CMK Ücret Tarifesinin 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesinin mutlak surette zorunlu olduğu” ve “Tarifenin bu haliyle, avukatların CMK görevlerini üstlenmelerinin günümüz şartlarında bir hayli zorlaştığı, Tarifede belirtilen ücretlerin sarf edilen emek ve mesainin karşılığı olmadığı ve Anayasada düzenlenen angarya yasağına aykırılık teşkil ettiği tartışmasız olduğu” yönündeki görüşünün dikkate alınmadığı görülmektedir.
  • Adli Yardım kapsamında, hukuk davalarında adli yardımla görevlendirilen avukata Adli Yardım Yönetmeliği uyarınca ücret ödenirken, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara adli yardım ücretinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin çok altında ücret ödenmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu gibi Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “eşitlik” ilkesine de aykırıdır.
  •  Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, kamu hizmeti ve kamu yararı gözetilerek hazırlandığından, CMK Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerin de en az Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretler kadar olması gerekmektedir. Kamu hizmeti niteliğindeki bu görev, kaliteli bir hizmet sunulması için ücretin tatmin edici olması zorunluluğunu doğurmaktadır.
  • Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 yılı Tarifesi, yürürlükte kaldığı sürece avukatlar CMK kapsamındaki hizmeti sağlıklı bir şekilde yürütemeyecek, bu durum yargılama sistemimizde ciddi aksamalara neden olacak, bu durumların sonucunda adil yargılanma ve savunma hakkı zedelenecek, hukuk devleti ağır bir yara alacaktır.
  • SONUÇ VE İSTEM: Açıkladığımız ve re’sen dikkate alınacak diğer nedenlerle; 1- 29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesinin İPTALİNE,

Diyarbakır Barosunun Danıştay'a verdiği dava dilekçesinin tam metni için tıklayınız 

@erolkaranet - 02.01.2023

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.