@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Borçlunun Mirasını Ret Etmiş Olan Dul ve Yetim SGK’dan Maaş Alır mı ?
Borçlunun Mirasını Ret Etmiş Olan Dul ve Yetim SGK’dan Maaş Alır mı ?
Terekeye dahil mallar üzerindeki tasarruflar mirasın kabul edildiği anlamına geliyor. Emekli maaşı 
terekeden sayılmaz miras değildir. Anayasadan doğan bir haktır. Yani, SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı vb. ( ki gerçi hepsi bir araya getirildi ) gibi kurumlardan bağlanan maaşlar terekeye dâhil sayılmıyor. 
SGK tarafından bağlanan maaşın mirasın reddi ile ilgisi veya olumsuz etkisi yoktur. Bu yüzden sağ kalan eşin müracaatı halinde dul maaşını alır, reşit olamayan çocuklarda müracaatı halinde yetim maaşını alır. 
Vefat eden kişinin borçları ve malvarlığı konusu miras hukukunun kapsamına girerken, bu kişinin yakınlarına bağlanacak aylıklar sosyal güvenlik hukukunun konusudur. Dolayısıyla iki konu birbirinden bağımsız değerlendirilir.
Yani reddi miras talebinde bulunmak, ölen kişi üzerinden dul-yetim aylığı almaya engel değildir. Borçlu olarak yakınının mirasını reddederek borçlardan kurtulabilir, aynı zamanda ölüm aylığı talebinde buluna bilinilir. Ayrıca bağlanan aylıktan hiçbir kesinti de yapılamaz

Aşağıda örnek Yargıtay Kararları mevcuttur.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
E. 1983/8965 K. 1983/8919 T. 22.11.1983
• MİRASIN REDDİ
• MİRASI RED HAKKININ DÜŞMESİ

ÖZET : Tereke borca batık olduğu takdirde, miras hükmen reddedilmiş sayılır.
Ölenin eş ve çocuklarının sigorta kurumundan aylık almalarının, M.K.’ nun 550. maddesi gereğince benimseme ( tesahüp ) şeklinde bir eylem sayılması doğru değildir.
DAVA VE KARAR : Güzin ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasındaki reddi miras davasının bozmaya uyularak yapılan muhakemesi sonunda davanın reddine dair verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle; evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Tereke borca batık olduğu takdirde, miras hükmen red edilmiş sayılır ( MK. 545 ). Mirasçılar M.K.’ nun 550. maddesinde yazılı eylemlerde bulunmadıkça yani, red hakkından yoksun kalmadıkça, her zaman borca batık olduğunun tesbiti istenebilir. Bu bakımdan mahkemenin davanın M.K.‘nun 546. maddesinde yazılı 3 aylık süre içersinde açılmadığı yolundaki gerekçesi yanlış olduğu gibi, ölenin eş ve çocuklarının Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık almalarının M.K.‘nun 550. maddesi gereğince benimseme ( tesahüp ) şeklinde bir eylem sayılması da doğru değildir. Çünkü ölenin eş ve çocuklarına Sosyal Sigortalardan bağlanan maaş terekeye dahil değildir. Onun için maaş sağlanması red hakkını kullanmaya engel değildir.
Toplanan delillerden miras bırakanın hiç bir mal varlığı olmadığı gibi, davalı idare tarafından 134.427 liralık alacak için mirasçılar aleyhine rücu davası açıldığını gerçekleştiğine göre terekenin terekenin borca batık olduğunun tesbitine karar verilmesi gerekirken isteğin reddi Usul ve Kanun’a aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/23073
K. 2005/26042
T. 26.12.2005

• MİRASIN REDDİ ( Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmelerinin Murisin Mirasını Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği - Terekeye Dahil Olmadığı )
• MURİSİN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ ( Terekeye Dahil Olmadığı - Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmeleri/Mirası Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği )
• MURİSİN BORCU ( Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmelerinin Murisin Mirasını Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği - Terekeye Dahil Olmadığı )

4721/m. 605
2004/m. 366

ÖZET : Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri TMK'nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri TMK'nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.
Bu nedenlerle mahkemenin aksine görüşü yerinde değildir. O halde, borçluların murisin ölümünden itibaren 3 aylık süre geçmediğinden bahisle ve mirasını da reddedeceklerini de öne sürerek alacaklı tarafından murisin borcundan dolayı haklarında yapılan takibin iptaline yönelik şikayetlerinin de incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K. 'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 26.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

erolkaranet - 31.01.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.