@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Borçlu Olmayana İcra Takibi Avukatın Başını YaktıBorçlu olmayana icra takibi yapılması, yasal hakların kötüye kullanılması demek olup böyle bir durumda haksız ve yolsuz işin reddedilmesi gerekir. Avukat müvekkilden talep gelse ve masraflar karşılansa dahi, eğer işin haksız ve yolsuz olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa işi red zorunluluğunda olduğu gibi, anlaşmazlıkların çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını adalet ve hakkaniyete uygun olarak gerçekleştirmekle de yükümlüdür. Müvekilinini ısrarı ile borcu olmayana takip açan avukata verilen cezayı Yargıtay'da onamıştı.

Yargıtay'dan emsal olacak karar

Yargıtay Hukuk Dairesi
T. 26.12.2003
E. 2003/308
K. 2003/425
  • Borçlu olmayana icra takibi yapılması
  • Yasal hakların kötüye kullanılması
  • Haksız ve yolsuz işin reddedilmemesi
( Av. K. m. 1,2,34,38/a; Av. Meslek Kuralları 3,4)

Şikayetli hakkında borçlu olmadıklarının mahkeme kararı ile saptanmış olmasına karşın, aynı şahıslar aleyhinde birden fazla ilamsız icra takibi yapmak suretiyle yasal haklarını kötüye kullandığı ve şikayetlileri rahatsız ettiği iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonunda eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.
Şikayetli, müvekkil tarafından talep ve masrafları ödendiği takdirde mesleki olarak herhangi bir takip yoluna başvurulmasının engellenemeyeceğini, kaldı ki takiplerde itiraz yollarının belirtildiğini, varsa bir zarar müvekkil aleyhine tazminat davası açılabileceğini savunmuştur.
Avukatlık Yasası'nın 1. maddesi gereği avukatlık kamu hizmeti olup, 34. madde gereği de, avukatlar yüklendikleri görevi bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmakla yükümlüdürler. Bunun içindir ki Avukatlık Yasası'nın 38/a maddesinde, ?Avukat kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa ? işi red zorunluluğunda olduğu belirtilmiştir.
O halde Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2000/1888 esasında kayıtlı ilamsız icra takibinin Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12.12.2001 tarih ve 2000/1739 esas 2001/1824 karar sayılı kararı ile iptal edilmesine ve kararın 16.04.2002 tarihinde kesinleştiğinin bilinmesine karşın, müvekkil tarafından yeniden yapılan iş teklifinin haksız olduğunun açık olmasına ve bu nedenle işi red zorunluluğuna rağmen yeniden takip yapılması, Avukatlık mesleğinin kamusal yönü ile bağdaşmadığı gibi, mesleğe olan güveni de sarsar. Kaldı ki şikayetli, şikayetçilerin ikametgahlarının Gaziosmanpaşa'da olduğu ve ilk takip Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nde açıldığı halde, sonraki takipleri Zeytinburnu 1.İcra Müdürlüğünün 2002/777 ve 1211 esas sayılı dosyalarında açmış, bu suretle de şikayetçileri bir başka yargı çevresinde yasal yoldan taciz iradesini açıkça belli etmiştir.
Avukat müvekkilden talep gelse ve masraflar karşılansa dahi , eğer işin haksız ve yolsuz olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa işi red zorunluluğunda olduğu gibi, anlaşmazlıkların çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını adalet ve hakkaniyete uygun olarak gerçekleştirmekle de yükümlüdür.
Avukat para karşılığı müvekkilin her isteğini sınırsız biçimde yerine getirmekle yükümlü olmayıp, hukuk konusundaki bilgi ve deneyimini Yasalar ve Adalet yararına kullanma ödeviyle bağlı bulunmaktadır. Yasal olanaklar hiçbir biçimde başkalarını ızrar amacıyla kullanılmamalıdır. Bu nedenlerle Avukatlık Yasası'nın 1,2,34,38/a, Avukatlık Meslek Kuralları'nın 3,4. maddelerine aykırı eylem disiplin suçu oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulunca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, sicil durumu da göz önünde bulundurularak tayin edilen disiplin cezasının onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, şikayetli avukatın itirazının reddi ile, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun "altı ay süre ile işten çıkarma cezası" verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 19.01.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.