@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Birikmiş Nafaka Borcunu Ödememek Hapis Gerektirmez
12. Hukuk Dairesi 2022/6497 E. , 2022/6842 K.
"İçtihat Metni"
Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'ün, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... 3. İcra Ceza Mahkemesinin 06/01/2021 tarihli ve 2020/629 esas, 2021/22 sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığı'nın 16/03/2022 gün ve 94660652-105-38-11172-2021-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/05/2022 gün ve KYB-2022/48005 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;
1-Dosya kapsamına göre, sanık hakkında ... İcra Müdürlüğünün 2019/146748 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi başlatıldığı, sanığın dava tarihinden karar tarihine kadar olan birikmiş nafaka borçlarını ve 2019 yılı Ekim ve Kasım aylarına ait birikmiş nafaka miktarlarını ödemediği gerekçesiyle şikayette bulunulduğu ve sanık tarafından verilmiş herhangi bir taahhüdün bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun 2004 sayılı Kanun'un 344. maddesinde düzenlenen nafaka hükümlerine uymamak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde,
2-Kabule göre de; sanığa icra emrinin tebliğ edildiği tarihinden itibaren işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcu bulunması gerektiği, sanık müdafiine 18/12/2019 tarihinde yapılan icra emri tebliğinden sonra, 2018 yılı Ekim - 2019 Kasım aylarına ait birikmiş 11.200,00 Türk lirası nafaka yükümlüğünü yerine getirmediğinden bahisle şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında, işleyecek aylık nafaka talebinin bulunmadığı, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
1-Kanun yararına bozma isteminin (1) no’lu nedeni yönünden yapılan incelemede;
Dosya kapsamına göre, sanık hakkında ... İcra Müdürlüğünün 2019/146748 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi başlatıldığı, sanığın dava tarihinden karar tarihine kadar olan birikmiş nafaka borçlarını ve 2019 yılı Ekim ve Kasım aylarına ait birikmiş nafaka miktarlarını ödemediği gerekçesiyle şikayette bulunulduğu ve sanık tarafından verilmiş herhangi bir taahhüdün bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun 2004 sayılı Kanun'un 344. maddesinde düzenlenen nafaka hükümlerine uymamak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğinin 1 nolu nedeni yerinde görüldüğünden ... 3. İcra Ceza Mahkemesinin 06/01/2021 tarihli ve 2020/629 esas, 2021/22 sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak sanık hakkında tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine;
2-Kanun yararına bozma isteminin (2) no’lu nedeni yönünden yapılan incelemede ise; ... 3. İcra Ceza Mahkemesi'nce sanık ... hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. Maddesinde düzenlenen nafaka hükümlerine uymamak eylemi nedeniyle verilmiş bir karar bulunmadığı ve dolayısıyla değerlendirme konusu yapılabilecek bir hüküm olmadığı anlaşıldığından kanun yararına bozma isteminin (2) no’lu nedeni yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin bu yönden REDDİNE, 07/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 23.01.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.