@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Noter, Pasaport Ehliyet ve Kimlik Kartı Ücretleri 2023
 

30 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32059 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 79)

 

DEĞERLİ KAĞITLAR

 

Amaç ve kapsamMADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3- (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 55,00

b) Beyanname 55,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 501,00

4 - İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 356,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında 83,00

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen 83,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen 166,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

7 - Aile cüzdanları 445,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 624,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi 557,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 468,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi 356,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi 356,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2022 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete  - 30.12.2022 @erolkaranet 

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.