@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İşletme Borçlarını Ödemeyen Yöneticileri Cezalandırma Talepli Dilekçe Örneği
İşletmeye ait borç ödenmemesi durumunda şirket yöneticilerinin cezalandırılması talebiyle dava edilmesi amacıyla verilecek dilekçe örneği 

NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE


ALACAKLI :

VEKİLİ :

ADRESİ :

SANIK (BORÇLU) :

ADRESİ :

SUÇ : Alacaklıları zarara uğratmak kastıyla ticari işletmenin borçlarını ödememe (İİK 333/a).

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

1- Borçlu şirket hakkında kambiyo senetlerine mahsus yolla ............................. İcra Müdürlüğünün 0000 / 00000 Esas sayılı dosyası ile icra takibinde bulunulmuş ve takip kesinleşmiştir. Borçlu şirket süresi içerisinde mal beyanında da bulunmamıştır.

2- Borçlu şirkete ............................. İcra Müdürlüğünün 0000 / 00000 Esas sayılı dosyası ile 00/00/0000 tarihinde hacze gidilmiş ve mevcut mallar muhafaza altına alınmıştır.

3- Buna rağmen borçlu şirket borcunu ödememiş olduğundan, İİK. ‘nun 333/a maddesine göre, ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların, alacaklıları zarar uğratmak kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara sokmak suçunu işledikleri için şirket yetkilileri hakkında iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.,Her türlü Mevzuat.

DELİLLERİMİZ : ............................. İcra Müdürlüğünün 0000 / 00000 Esas sayılı doyası ve sair deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız haklı sebeplerden dolayı sübut bulacak iddiamız veçhile kamu davası açılmasına, masraf ve avukatlık ücretinin sanıklara yüklenmesine, suçu sabit görülen sanıkların tecziyesine karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.

......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

Derleme @erolkaranet - 29.12.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.