@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Evlat Edinme İlgili Yargıtay'ın Kriterleri
Evlat Edinme İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2004/12776
Karar : 2004/14479
İncelenen Kararın

Mahkemesi : Ordu - Ulubey A.H.
Tarihi : 14.10.2003
Numarası : 2003/103 - 2003/134
Davacı : Şükrü B, Kezban B
Davalı : Evlat Edinilmek İstenen Mustafa B

Dava Türü : Evlat Edinmeye İzin
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacıların 19.08.2003 tarihinde açtıkları dava ile, küçüklüğünden beri yanlarında bulunan davalıyı evlat edinmelerine izin verilmesini istedikleri, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 308/1. maddesindeki hükme göre evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.
Dosyada mevcut nüfus kayıt örneklerinden, 22.05.1953 doğumlu davacı Kezban B ile 01.09.1968 doğumlu evlat edinilmek istenilen Mustafa B arasındaki yaş farkının onsekiz yıldan az olduğu anlaşılmaktadır.
Yasal şartın oluşmaması nedeniyle davacıların birlikte evlat edinebilmeleri mümkün olmamasına rağmen Türk Medeni Kanununun 308. maddesi hükmüne aykırı olarak davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 06.12.2004 pzt.

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2004/12766
Karar : 2004/14509
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Elazığ l.A.H.
Tarihi : 22.9.2003
Numarası : 2003/306-2003/608
Davacı : Murat A, Müşerref A
Davalı : Ömer Faruk T

Dava Türü : Evlat Edinmeye İzin
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacılar Murat ve Müşerref A'ın 8.5.2003 tarihinde açtıkları davada, evlat edinme geçici bakım sözleşmesi gereğince 9.4.2002 tarihinde kendilerine teslim edilen 1.3.2002 doğumlu T B'u evlat edinmek istedikleri, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 463. maddesine vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izninin gerekli olduğu haller düzenlenmiş olup, vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi ve evlat edinilmesi hali de bunlar arasında sayılmaktadır.
Mahkemece, denetim makamından izin alınmaksızın küçüğün evlat edinilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 06.12.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2004/12771
Karar : 2004/14510
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Eldivan A.H.
Tarihi : 9.12.2003
Numarası : 2003/48-2003/44
Davacı : Abdullah G, Zeliha G
Davalı : Şerife E-Dahili Davalı M E

Evlat Edinilmek İstenen Şerife Demirci
Dava Türü : Evlat Edinme
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacıların 31.10.2003 tarihinde açtıkları davada, davalı Şerife'in velayeti altında bulunan kızı Şerife'yi evlat edinmek istedikleri, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305. maddesinin 1.fıkrasına göre bir küçüğün evlat edinilmesi evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.
Dosyada mevcut nüfus kayıt örneğinden, evlat edinilmek istenilen küçüğün 29.9.2003 doğumlu olduğu, dava ve hüküm tarihine göre henüz bir yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece, Türk Medeni Kanununun 305/1. maddesinde belirtilen bir yıl süreyle bakma ve eğitme şartı gerçekleşmediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Diğer taraftan; aynı Kanunun evlat edinme kararı vermeden önce hakime araştırma yükümlülüğü getiren 316. maddesine;
“Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.
Araştırma özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir” hükmü mevcuttur.
Mahkemece, sözü edilen maddede öngörüldüğü şekilde kapsamlı bir araştırma yapılmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 06.12.2004 (Pzt.)

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2004/12775
Karar : 2004/14591
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Elazığ 2.A.H.
Tarihi : 19.12.2003
Numarası : 2003/773-2003/741
Davacı : Aysel ve Mustafa 
Davalı : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Dava Türü : Evlat Edinmeye İzin
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacılar Aysel ve Mustafa nın 3.11.2003 tarihli dava dilekçesi ile açtıkları davada, evlat edinme geçici bakım sözleşmesi gereğince 7.10.2002 tarihinde kendilerine teslim edilen 28.9.2002 doğumlu Kaderı evlat edinmek istedikleri, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 463. maddesinde vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izninin gerekli olduğu haller düzenlenmiş olup, vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi hali de bunlar arasında sayılmaktadır.
Mahkemece, denetim makamından izin alınmaksızın küçüğün evlat edinilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 06.12.2004 (Pzt.)

@erolkaranet - 24.12.2022 
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.