@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ev sahibince Kiracısının Hapis Hakkını İsteme Dilekçe Örneği
Kira sözleşmeleri kiralayan / kiralıyan tarafa borç yükleyen sözleşmeler olduğundan taraflarına birtakım hak ve yükümlülükler getirmektedir.  Kiralayan tarafın başlıca hakları arasında kira bedelinin ödenmesini isteme hakkı ve hapis hakkının kullanımı gelmektedir.
Kira bedelinin ödenmemesi halinde kiralayan kiracıyı temerrüde düşürebilir. Temerrüdün uygulanabilir olması için iki şartın birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bu iki şart muaccel bir kira borcunun bulunması ve kiraya verenin kiracıya yazılı bir ihtar göndermiş olmasıdır. Kira bedelini ödemede temerrüde düşmenin sonuçları yine Türk Borçlar Kanunu tarafından belirlenmiş olup kiraya verene kira sözleşmesini feshetme ve tahliye talep etme hakkı tanımaktadır.
Buna ek olarak kiracının temerrüde düşmesi hallinde kiralayanın hapis hakkının kullanımı söz konu olur.
Kiralayanın hapis hakkı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 336 ila 338. maddelerinde, mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda olduğu gibi, taşınmaz kirasında, “kiralayanın hapis hakkı” adı altında kanuni bir rehin hakkı düzenlenmiştir  Ayrıca İİK m.270 ve 271 maddeleri hükümleri de kiraya verenin hapis hakkına ilişkin düzenlemedir. Hapis hakkı kira alacağının teminatı olarak, kiralanana getirilen, haczi kabil taşınır eşya üzerinde kullanılabilir. Kiraya veren hapis hakkına dayanarak, kira alacağını ödenene kadar kiralanandaki taşınır eşyaya el koyabilir ve bu eşyanın paraya çevrilmesi yoluyla alacağının karşılanmasını talep edebilir. Bütün taşınmaz kiralarında uygulanabilir.

İş bu durumda "Alacağın Hapis Hakkı Kullanma Talepli Dilekçe" ile mahkemeye başvurulur 

Hapis Hakkı Kullanma Talepli dilekçe örneği


...........
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

HAPİS HAKKI İSTEYEN :.......

VEKİLİ :..............

KARŞI TARAF :.............

KONU : Hapis Hakkı Kullanma Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :

Karşı taraf müvekkilimin maliki bulunduğu ....... adresindeki taşınmazda ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ....... bedelle kiracı olarak oturmaktadır.

Karşı taraf ....... aylarına ait toplam ....... kira borcunu bu güne kadar müvekkilimin tüm uyarılarına rağmen ödememiştir.

Karşı taraf kiracının kira bedellerini ödemeden taşınmazı boşaltacağı ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan müvekkilimin alacağının hapis hakkı ile teminat altına alınması için bu başvuruda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : BK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Kira Sözleşmesi, yasal ve takdiri diğer deliller vs.

İSTEM SONUCU :

Arz edilen nedenlerle müvekkilimin alacağının teminat altına alınması için hapis hakkı uygulanarak kiracının taşınır mallarının deftere yazılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz .

HAPİS HAKKI İSTEYEN VEKİLİ

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.