@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çeyiz Parası Haciz Edilir mi?Vefat etmiş Ssk'lı babasından ötürü yetim aylığı alan borçlu kız çocuğunun SGK dan alacağı çeyiz parasına haciz konulabilinir mi ?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yetim aylığı/geliri alan kız çocukları evlenmeleri halinde kendilerine aylık/gelirden yoksun kalmaları ve evliliklerine destek olmak maksadıyla halk arasında bilinen adıyla "çeyiz parası", 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki adıyla "evlenme ödeneği" verilmektedir.
Devlet memurları yönünden
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 90'ncı maddesinde, şu hüküm yer almaktadır:
Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.
Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.
SGK dan alınan her türlü ödenek (işsizlik ödeneği-emzirme yardımı, emekli aylığı, çeyiz yardımı) SGK alacakları ve nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu yönde bir talep geldiğinde icra müdürlüğünün itiraz etmesi gerekir
5510 sayılı kanun madde 93 de "Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı" başlığı altındaki karar şöyledir.
"Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir,aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler,borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir."
Kanunun söz konusu hükmü uyarınca; emekli – dul ve yetim aylıkları, evlenme ödeneği (çeyiz parası) kişinin nafaka borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu (GSS primi dahil) dışında haczedilemez, emekli – dul ve yetim aylıklarına belirtilen iki istisna dışında haciz konulamaz. Ancak borçlunun (aylığı alan kişinin) muvafakati olması halinde ancak haciz konulabilir.
Görüldüğü gibi çeyiz parası haczedilemez.

@erolkaranet - 13.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.