@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Banka çek için ödediği asgari tutara icra takibi yapabilir
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
2011/8581 E.N ,
2012/2178 K.N.

İlgili Kavramlar
İTİRAZIN İPTALİ
İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÇEK BEDELİ

Özet

BANKA 3167 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU ASGARİ TUTARI ÖDEMESİ HALİNDE ÖDEDİĞİ MEBLAĞIN TAHSİLİ İÇİN BORÇLU ALEYHİNE TAKİP YAPABİLİR. BANKA SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMASI NEDENİYLE ÖDEME YAPMAMASINA RAĞMEN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KISMIN DEPO EDİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR. ANCAK BU DURUMDA DAVALI BORÇLU ALEYHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEZ. MAHKEMECE TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE BANKA TARAFINDAN ÖDENEN VE ÖDENMEYEN MİKTAR TESPİT EDİLİP SADECE ÖDENEN MEBLAĞ YÖNÜNDEN BANKA LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili; taraflar arasında imzalanan Gayrinakdi Çek Kredi Sözleşmesi uyarınca davalılara teslim edilen çek koçanından keşide edilen çeklerin karşılıksız çıktığını, bankanın çek hamillerine ödediği miktar ile davalıların uhdesinde bulunan 118 adet çekle ilgili ödemekle yükümlü olduğu meblağın depo edilmesi amacıyla başlatılan takibe davalıların itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar; davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece; 3167 sayılı Kanun ve taraflarca imzalanan sözleşme uyarınca bankanın ödemekle yükümlü olduğu meblağın depo edilmesini talep etme hakkı olduğu, alınan bilirkişi raporunda davacı bankanın davalılara teslim ettiği 120 adet çek yaprağıyla ilgili 56.400,00 TL talep edebileceğinin belirtildiği gerekçesiyle icra takibine yapılan itirazın iptaline, takibin devamına, davalıların %40 icra inkar tazminatını davacıya ödemesine karar verilmiş, hüküm davalılar ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Banka 3167 sayılı Kanun uyarınca ödemek zorunda olduğu asgari tutarı ödemesi halinde ödediği meblağın tahsili için borçlu aleyhine takip yapabilir. Banka sözleşmede hüküm bulunması nedeniyle ödeme yapmamasına rağmen ödemekle yükümlü olduğu kısmın depo edilmesini talep edebilir. Ancak bu durumda davalı borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilemez. Mahkemece takip tarihi itibarıyla banka tarafından ödenen ve ödenmeyen miktar tespit edilip sadece ödenen meblağ yönünden banka lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, araştırma yapılmadan takip konusu tüm meblağ üzerinden davacı banka lehine tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

S o n u ç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 15.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 27.12.2022 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.