@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Bakanlıktan Özel Hastanelere Uyarı.. Dikkat Etmezseniz..
Sağlık Bakanlığının "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"te değişiklikleri içeren düzenleme Resmi Gazete'nin 17.12.2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hasta hakkı ihlali yaptığı belirlenen ilgili birimin faaliyetleri, uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe geçici olarak durdurulacak, ilgililer hakkında idari ve adli işlem yapılacak.
Son dönemde özel hastanelerde artan 'sahte doktor' vakaları ve yanlış tedavi şikayetleri üzerine bir süredir hazırlık içerisinde olan Sağlık Bakanlığı, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği' ile 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı. 
Bu kapsamda, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği' ile 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'e şu madde eklendi:
"Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır.
İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır."
Faaliyeti durdurma, hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde de bu durum ortadan kaldırılana kadar sürebilecek.
Yönetmelik değişiklikleri 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.

İşte yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin tam metni;

17 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32046

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, Müdürlükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık kuruluşunun herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar ilgili birimin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe durdurulur.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 


17 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32046

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanında ya da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

MADDE 2- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. İlgili birimin, acil servis, tıbbi laboratuvar, görüntüleme ve yoğun bakım gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, aynı ilde Müdürlükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ön izin işlemleri devam eden başvuruların yer seçimi değerlendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 19- Bu Yönetmeliğin, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 2/4/2022 tarihinden önce ön izin başvurusunda bulunup da henüz sonuçlanmamış, inceleme aşamasındaki başvurular hakkında uygulanmaz ön izin işlemleri başvuru tarihinde yürürlükte bulunan hüküm dikkate alınarak sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


Kaynak : Resmi Gazete - 17.12.2022 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.