@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Aidatsız Kredi Kartı Vermeyen Bankaya 35 Milyon TL Ceza VerilecekTüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin 16.12.2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar ile idari para cezaları  yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlendi.

2023 yılında yapılacak başvurularda değeri 66 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

2023 Yılında 

 • Sözleşme ihlallerinde 
 • Teşhir edilen malın tüketiciye satılmamasında
 • Sipariş edilmeyen malı gönderenlere 1371 lira idari para cezası uygulanacak.
 • Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası 34 milyon 713 bin 433 lira
 • Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı işlem için 6 bin 928 lira 
 • Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve listelerine ilişkin tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için 1371 lira
Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, 

 • Aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 69 bin 411 lira, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 1 milyon 388 bin 526 lira
 • Ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 694 bin 263 lira, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 347 bin 128 lira, yerel düzeyde radyo, kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 34 bin 701 lira idari para cezası uygulanacak.
 • Garanti belgesinin, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesiyle yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeniyle üretici ve ithalatçıya uygulanacak ceza miktarı ile garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma-kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya verilecek idari para cezası 1371 lira 
 • Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için ticaret il müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılarla aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini temin etmeyen üretici ve ithalatçılara 694 bin 259 lira 
Ön ödemeli konut ve devre tatillerle ilgili cezalar

 • Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 6 bin 928 lira 
 • Teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 138 bin 843 lira 
 • Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut satışı yapanlara 694 bin 259 lira,
 • Teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara ise 3 milyon 471 bin 329 lira 
 • Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 7 bin 802 lira 
idari para cezası verilecek.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğlerin tam metni


16 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32045

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3- (1) 2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Yetki

MADDE 4- (1) Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.  İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 ******************

16 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32045

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2023 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

                            6.928

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

                    11.146.500

                            7.802

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

                        694.259

                        156.051

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

                        694.259

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

                    34.713.433

                     3.471.329

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

                          34.701

                        694.259

                          69.411

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

(a) bendi

                     1.114.650

                            1.114

(b) bendi

1. alt bent

                        702.229

2. alt bent

                          11.146

3. alt bent

                          78.025

4. alt bent

                          11.146

(c) bendi

                          11.146

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

                          69.411

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

                          69.411

(b) bendi

                     1.388.526

(c) bendi

                          34.705

                        694.263

(ç) bendi

                          34.701

(d) bendi

                        347.128

(e) bendi

                        347.128

(f) bendi

                        173.553

(g) bendi

                          34.701

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

                          34.701

                        347.128

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

2.229.300

                        694.259

                          34.701

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları

                        178.344

                     6.687.900

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

                            1.371

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

 6.928 - 257.956

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

 178.344 - 267.516.000

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin;

TL

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

                            6.928

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

                        138.843

                            6.928

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

                        694.259

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı

                     3.471.329

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

173.553

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 Kaynak : Resmi Gazete - 16.12.2022 - @erolkaranet


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.