@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Murat Hüdavendigar'ın Türbesi Kosova'da..
Osmanlı Padişahlarının kabirlerinin hemen hemen %97'sinin türbesi topraklarımızda ya %3'ü derseniz .. Yani üç padişahımızın türbesi nerede .. Biri Macaristan Zigetvar bölgesinde yer alan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan diğeri de 1 Murat, Murat Hüdavendigar'ın Kosova'daki türbesi. Bir de 6. Mehmed Vahidettin ... Oysa ne biliyorduk. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi İstanbul Fatih ilçesinde görkemli bir cami olan Süleymaniye'nın haziresinde, diğeri de Bursa'da kendi adıyla anılan Hüdavendigâr Camii haziresinde.. Yani Bursa Osmangazi ilçesinde.. Ve bir diğer padişahımız, İtalya'da sürgünde öldüğünü bildiğimiz Sultan Vahdettin'in türbesi de Suriye'nin Şam eyaletinde..Mimar Sinan tarafından yapılmış bulunan Süleymaniye Külliyesi veya et-Tekiyyetü's-Süleymaniyye haziresindedir.
Türklere Avrupa'nın kapılarını açan ve savaşta şehit olan Orhan Gazi'nin oğlu Yıldırım Beyazıd'ın babası 1. Murat savaş esnasında suikastta uğrayarak şehit olmuş ve kabrinin biri de Balkanlarda.
Sultân-ı Âzam (sultanların en büyüğü), Hakan (hanların en büyüğü) ve Hüdâvendigâr (hükümdarların en büyüğü) unvanlarıyla tarihte önemli bir yer tutan 1.Murat 'ın türbesi Kosova'nın Priştine'ye 6 km mesafede,Mitroviça yolu üzerindedir. Peki, Bursa'daki neden var derseniz. Aynen torunun torunu Kanuni Sultan Süleyman gibi O'nun da iç organları Kosova'ya gömülür, bedeni Bursa'ya getirilir.
1.Murat nasıl şehit edildi, diye merak ederseniz. Wikipedia'dan edindiğimiz bilgide iki rivayetten söz edilir.
Haçlı kaynaklarına göre, 12 şövalye padişahı şehit eder..
İlk ortaya çıkan söylentiler ve tarihi belgelere bakıldığında Sultan I. Murad savaş esnasında öldürülmüştür. I. Murad, Bosna Kralı Tvrtko'nun Trogir senatosuna (1 Ağustos) ve Floransa konseyine yazdığı mektuplara göre savaş anında katledildi. I. Murad'ın katli Floransa'dan gelen yanıt mektubuna (20 Ekim 1389) göre 28 Haziran'da (Aziz Vitus günü/Vidovdan) gerçekleştirildi. Öldüren kişinin ismi zikredilmiyor ancak Osmanlı saflarını aşmayı başaran 12 asilzade şövalyeden biri olduğu yazmakta Mektupta "Kılıçları ile yolu kahramanca yararak düşman hatlarını ve birbirine zincirli develerden oluşturulan etten çemberi aşarak Murad'ın çadırına ulaşan on iki derebeyin vefalı ellerine ne mutlu, ne mutlu. Her şeyden önce, böyle güçlü bir voyvodayı kılıcıyla boğazından ve karnından deşerek böylesine kuvvetli bir biçimde öldürmüş kişiye ne mutlu. Ve de kutsaldır; şanlı şehadet uğuruna canlarını ve kanlarını vermek suretiyle o ölü liderin çirkin mevtasının mağduru olanlar.„ —Floransa konseyinin I. Tvrtko Kotromanić'e yanıtı
Osmanlı kaynaklarına göre; Müslüman olmak isteyen bir Sırplı..
Savaş sonrasında Sultan Murad galibiyet şükranesi olarak, savaş meydanını dolaşıp otağına gelirken, bazı kaynaklarda yaralı bir Sırp asilzadesi olan Miloş Obiliç  (Kabiloviç), bazı kaynaklarda ise  Miloş adlı bir Sırp asilzâdesi tarafından, henüz savaş bitmeden Müslüman olduğu bahanesiyle, padişaha yaklaşıp at üzerinde iken zehirli bir hamleyle hançerleyerek şehit etmiştir. Ölümünden sonra Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları orada gömülmüş, geriye kalan naaşı Bursa'ya götürülerek orada defnedilmiştir. 
Bir başka kaynaktan üçüncü bir rivayet öğreniyoruz.
Savaş alanını gezen I. Murad, 'Miloş Obiliç' adlı yerde yatmakta olan yaralı bir Sırp askerince göğsünden hançerlenerek şehit edildi. Miloş, hükümdarın çevresindeki askerlerce o esnada yakalanarak parçalanmıştır. Buna karşılık Sultan Murad ağır yaralı olmasına rağmen savaşı sonuna kadar idare etmiş, öleceğini anlayınca da büyük oğlu Şehzâde Bayezıd’ı çağırıp, devlet erkânının da tasvibiyle hükümdarlığı ona bırakmıştır. Neşrî, padişahın bıçaklandığı yerde şehid olduğunu, devlet erkânı tarafından çadıra çağrılan Bayezıd’ın tahta çıkarıldığını yazmaktadır .
Sultan Murad Hüdâvendigâr’ın Sırp Miloş Obiliç tarafından şehid edilmesi üzerine cesedi tahnid (ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama) edilerek, Bursa Çekirge’de yaptırmış olduğu türbesine defnedilmiştir. İç organları ise, vefat ettiği yerde, oğlu Yıldırım Bayezıd tarafından inşa edilen ilk türbeye gömülmüştür. (2)

Sultan Murat'ın duası
Üç yüz bine karşı 60 bin ordusu ile ortalığı toza dumana katan bir fırtınanın varlığı ile tedirgin olan Padişah aynı zamanda Berat Gecesine denk geldiği rivayet olunan o gece tek sığınağı olan alemlerin Rabbi'ne iltica etti. Ve dedi ki, 
- Ya İlahi! Mevlam! Bunca kerre hazretin duamı kabul ettin. Beni mahrum etmedin. Ne olur gene duamı kabul eyle! Bir yağmur verip, bu zulumatı ve gubarı (tozu) def edip alemi nurani kıl, ta ki kafir askerlerini rahat görüp, yüz yüze cenk edeyim! Ya İlahi! Mülk ve kul senindir. Sen kime istersen verirsin. Ben dahi aciz kulunum. Benim fikrimi ve esrarımı sen bilirsin. Mülk ve mal benim maksadım değildir. Hemen halis ve muhlis senin rızanı isterim.
"Ya Rabb! Beni bu Müslümanlara kurban eyle! Tek bu mü'minleri küffar eline mağlup edip helak eyleme! Ya İlahi! Bunca nufüsun katline beni sebep eyleme! Bunları mansur ve muzaffer eyle! Bunlar için ben canımı kurban ederim. Tek sen kabul eyle! Asakir-i İslam için teslim-i ruha razıyım. Tek bu mü'minler ruhuna benim ruhumu feda kıl! Evvel beni gazi kıldın, ahir şehadeti nasip kıl! Amin!"
1.Murat bu duayı kendi ordusundan kat be kat fazla sayıda olan düşman ordusunu gördükten sonra yapmıştır.Şöyle ki;
Savaşa katılan tarafların kuvvetlerinin sayısı hakkında kaynaklarda kesin ve ittifakla kaydedilen bir rakama rastlanmamaktadır. Ancak, Osmanlı kaynakları düşman ordusunun çok kalabalık olduğunu ifade ederler. Hoca Sa’deddin, Bosna, Macar, Eflâk, Arnavud, Boğdan, Slav kavimlerinin, Sırplarla anlaşarak iki yüz bin kişilik bir ehl-i salib ordusu olduklarını belirtir. Neşrî’de daha mübalağlı rakam olarak düşman ordusunun üç yüz bin kişi olduğunu kaydeder. 
Oruç Bey’in Osmanlı ordusunun (60.000) altmış bin kişiden ibaret olduğunu kaydetmesi, Hoca Sa’deddin’in düşmanın sayısı için verdiği 200.000 rakamını doğrular niteliktedir. Solak-zâde  de düşman ordusunun İslâm ordusunun beş misli olduğunu belirtir ve bu konuda bir rakam vermez.
Sultan Murad’ın savaştan önce Allah’a yakarışı ve ettiği dua, Mehmed Neşrî Efendi’nin Kitab-ı Cihan-Numâ’sında  şöyle dile getirilmiştir: “Murad Hân Gazi, herkes yattıktan sonra abdest aldı. İki rek’at hâcet namazı kıldı. Yüzünü toprak üzerine koydu. O karanlık gecede cân ve gönülden Hak Taâlâ Hazreti’ne yakardı:"
Çünkü Sultan Murad Gazi bu resmile baş açıp yüz yere koyup duâ kıldı, Hak Sübhânehu Taâlâ duasın müstecâb kıldı. Hemân gökyüzünü bir bulut çevirdi. Yağmur, gökyüzünü rahmete boğdu  .  ”
Türk ordusunun gösterdiği kahramanlık ve savaş planın mükemmelliği sayesinde üstün düşman kuvvetleri bozuldu. Sekiz saat süren savaştan sonra, düşman tam bir bozguna uğradı. (2)

1. Mur'at'ın Türbesi (1)
Sultan I. Murad Türbesi veya Meşhed-i Hüdavendigâr
Yapı, Kosova’daki en eski Osmanlı mimarî eseridir. 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Bugünkü bina 14. yüzyılda kurulan binanın aslı değildir. Birçok tahribat ve onarımdan geçmiştir. 
Meşhed-i Hüdavendigâr’ın son onarımı, 2005 yılında yapılmıştır. Bu geniş çaplı onarım ile türbe bugünkü hâlini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliği ile restorasyon Türkiye’nin finansman desteği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma türbe, selamlık ve avlunun esaslı bir onarımı şeklinde olmuştur.
Meşhed-i Hüdavendigâr, Kosova’nın başkenti Priştine’nin kuzeybatısında konumlanır. Burası 1389 yılındaki I. Kosova Savaşı’nın yapıldığı muharebe sahasıdır; Kosova Ovası’dır. Türbenin yakınında Mescit köyü bulunur. Türbe, Priştine ile bir sonraki en büyük şehir olan Vıçıtırın yolu üzerinde, Priştine’nin altıncı kilometresinde yolun solundadır.
Yapı, Türbedarlar sülalesinin bugünkü fertleri tarafından korunmaktadır. Türbe kompleksinin avlusunda, türbenin arkasında Türbedar ailesinin konutu vardır. Çok önemli bir ziyaret yeridir. Her yıl milyonlarca kişi ziyarete gider ve her yıl Haziran ayının ikinci haftasından sonra ve şehit olduğu tarih olan 28 Haziran günü anma programları yapılır

Adres: Rr. Afrim zhitia pn Mazgit Kastriot Mazgit, Kastriot 15000
Telefon: +383 49 886 557

Kaynaklar :
1 - Wikipedia için tıklayınız
2 - Akçakoca Kültür platformu için tıklayınız
3 - Sultanmurad.com

Derleme @erolkaranet - 03.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.