@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Türk Ceza Kanununda Suç Sayılan Haller5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

 • Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (TCK Madde 76-78) 
 • 76 Soykırım 
 • 77 İnsanlığa karşı suçlar 
 • 78 Örgüt 
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (TCK Madde 79-80) 
 • 79 Göçmen kaçakçılığı 
 • 80 İnsan ticareti 
 • Kişilere karşı suçlar (TCK Madde 81-169) 
 • Hayata karşı suçlar (TCK Madde 81-85) 
 • 81 Kasten öldürme 
 • 82 Nitelikli haller 
 • 83 Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 
 • 84 İntihara yönlendirme 
 • 85 Taksirle öldürme 
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (TCK Madde 86-93) 
 • 86 Kasten yaralama 
 • 87 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
 • 88 Kasten yaralamanin ihmali davranisla işlenmesi 
 • 89 Taksirle yaralama 
 • 90 İnsan üzerinde deney 
 • 91 Organ veya doku ticareti 
 • 92 Zorunluluk hali 
 • 93 Etkin pişmanlık 
 • İşkence ve eziyet (TCK Madde 94-96) 
 • 94 İşkence 
 • 95 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence 
 • 96 Eziyet 
 • Koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlâli (TCK Madde 97-98) 
 • 97 Terk 
 • 98 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
 • Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma (TCK Madde 99-101) 
 • 99 Çocuk düşürtme 
 • 100 Çocuk düşürme 
 • 101 Kısırlaştırma 
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK Madde 102-105) 
 • 102 Cinsel saldırı 
 • 103 Çocukların cinsel istismarı 
 • 104 Reşit olmayanla cinsel ilişki 
 • 105 Cinsel taciz 
 • Hürriyete Karşı Suçlar (TCK Madde 106-124) 
 • 106 Tehdit
 • 107 Şantaj 
 • 108 Cebir 
 • 109 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
 • 110 Etkin pişmanlık 
 • 111 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
 • 112 Eğitim ve öğretimin hakkının engellenmesi 
 • 113 Kamu  hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 
 • 114 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 
 • 115 İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 
 • 116 Konut dokunulmazlığının ihlali 
 • 117 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 
 • 118 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 
 • 119 Ortak hüküm 
 • 120 Haksız arama 
 • 121 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 
 • 122 Nefret ve ayrımcılık 
 • 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
 • 124 Haberleşmenin engellenmesi 
 • Şerefe karşı suçlar (TCK Madde 125-131) 
 • 125 Hakaret 
 • 126 Mağdurun belirlenmesi 
 • 127 İsnadın ispatı 
 • 128 İddia ve savunma dokunulmazlığı 
 • 129 Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret 
 • 130 Kişinin hatırasına hakaret 
 • 131 Soruşturma ve kovuşturma koşulu 
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK Madde 132-140) 
 • 132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 
 • 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 
 • 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal 
 • 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi 
 • 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
 • 137 Nitelikli haller 
 • 138 Verileri yok etmeme 
 • 139 Şikayet 
 • 140 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 • Malvarlığına karşı suçlar (TCK Madde 141-169) 141 
 • Hırsızlık 142 
 • Nitelikli hırsızlık 
 • 143 Suçun gece vakti işlenmesi 
 • 144 Daha az cezayı gerektiren haller 
 • 145 Malın değerinin az olması 
 • 146 Kullanma hırsızlığı 
 • 147 Zorunluluk hali 
 • 148 Yağma 
 • 149 Nitelikli yağma 
 • 150 Daha az cezayı gerektiren hâl 
 • 151 Mala zarar verme 
 • 152 Mala zarar vermenin nitelikli halleri 
 • 153 İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme 
 • 154 Hakkı olmayan yere tecavüz 
 • 155 Güveni kötüye kullanma 
 • 156 Bedelsiz senedi kullanma 
 • 157 Dolandırıcılık 
 • 158 Nitelikli dolandırıcılık
 • 159 Daha az cezayi gerektiren hal 
 • 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 
 • 161 Hileli iflas 
 • 162 Taksirli iflas 
 • 163 Karşılıksız yararlanma 
 • 164 Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 
 • 165 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 
 • 166 Bilgi vermeme 
 • 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep 
 • 168 Etkin pişmanlık 
 • 169 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 • Topluma karşı suçlar (TCK Madde 170-246) 
 • Genel tehlike yaratan suçlar (TCK Madde 170-180) 
 • 170 Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 
 • 171 Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 
 • 172 Radyasyon yayma 
 • 173 Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 
 • 174 Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi 
 • 175 Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali 
 • 176 İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 
 • 177 Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 
 • 178 İşaret ve engel koymama 
 • 179 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
 • 180 Trak güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 
 • Çevreye karşı suçlar (TCK Madde 181-184) 
 • 181 Çevrenin kasten kirletilmesi 
 • 182 Çevrenin taksirle kirletilmesi 
 • 183 Gürültüye neden olma 
 • 184 İmar kirliliğine neden olma 3. Bölüm: 
 • Kamunun sağlığına karşı suçlar (TCK Madde 185-196) 
 • 185 Zehirli madde katma 
 • 186 Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya  ilaçların ticareti 
 • 187 Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma 188 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
 • 189 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 • 190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma 
 • 191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 
 • 192 Etkin pişmanlık 
 • 193 Zehirli madde imal ve ticareti 
 • 194 Sağlık için tehlikeli madde temini 
 • 195 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma 
 • 196 Usulsüz ölü gömülmesi
 • Kamu güvenine karşı suçlar (TCK Madde 197-212) 
 • 197 Parada sahtecilik 
 • 198 Paraya eşit sayılan değerler 
 • 199 Kıymetli damgada sahtecilik 
 • 200 Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar 
 • 201 Etkin pişmanlık 
 • 202 Mühürde sahtecilik 
 • 203 Mühür bozma 
 • 204 Resmi belgede sahtecilik
 • 205 Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
 • 206 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
 • 207 Özel belgede sahtecilik 
 • 208 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
 • 209 Açığa imzanın kötüye kullanılması 
 • 210 Resmi belge hükmünde belgeler 
 • 211 Daha az cezayı gerektiren hal 
 • 212 İçtima 
 • Kamu barışına karşı suçlar (TCK Madde 213-222) 
 • 213 Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit 
 • 214 Suç işlemeye tahrik 
 • 215 Suçu ve suçluyu övme 
 • 216 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 
 • 217 Kanunlara uymamaya tahrik 
 • 218 Ortak hüküm 
 • 219 Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 
 • 220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
 • 221 Etkin pişmanlık 
 • 222 Şapka ve Türk Hareri (Mülga) 
 • Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar (TCK Madde 223-224) 
 • 223 Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 
 • 224 Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali 
 • Genel ahlaka karşı suçlar (TCK Madde 225-229) 
 • 225 Hayasızca hareketler 
 • 226 Müstehcenlik 
 • 227 Fuhuş 
 • 228 Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 
 • 229 Dilencilik 
 • Aile düzenine karşı suçlar (TCK Madde 230-234) 
 • 230 Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören 
 • 231 Çocuğun soybağını değiştirme 
 • 232 Kötü muamele 
 • 233 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 
 • 234 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
 • Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar (TCK Madde 235-242) 
 • 235 İhaleye fesat karıştırma 
 • 236 Edimin ifasına fesat karıştırma
 • 237 Fiyatları etkileme 
 • 238 Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 
 • 239 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 240 Mal veya hizmet satımından kaçınma 
 • 241 Tefecilik 
 • 242 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 • Bilişim alanında suçlar (TCK Madde 243-246) 
 • 243 Bilişim sistemine girme 
 • 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 
 • 245 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
 • 245/A Yasak cihaz veya programlar 
 • 246 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
 • Millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler (TCK Madde 247-343)
 • Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar (TCK Madde 247-266) 
 • 247 Zimmet 
 • 248 Etkin pişmanlık 
 • 249 Daha az cezayı gerektiren hal 
 • 250 İrtikap 
 • 251 Denetim görevinin ihmali 
 • 252 Rüşvet 
 • 253 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 • 254 Etkin pişmanlık 
 • 255 Nüfuz ticareti 
 • 256 Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
 • 257 Görevi kötüye kullanma 
 • 258 Göreve ilişkin sırrın açıklanması 
 • 259 Kamu görevlisinin ticareti 
 • 260 Kamu görevinin terki veya yapılmaması 
 • 261 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 
 • 262 Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 
 • 263 Kanuna aykırı eğitim kurumu (Mülga) 
 • 264 Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 
 • 265 Görevi yaptırmamak için direnme 
 • 266 Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 
 • Adliyeye karşı suçlar (TCK Madde 267-298) 
 • 267 İftira 
 • 268 Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 
 • 269 Etkin pişmanlık 
 • 270 Suç üstlenme 
 • 271 Suç uydurma 
 • 272 Yalan tanıklık 
 • 273 Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler 
 • 274 Etkin pişmanlık 
 • 275 Yalan yere yemin 
 • 276 Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
 • 277 Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
 • 278 Suçu bildirmeme 
 • 279 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 
 • 280 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 
 • 281 Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 
 • 282 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
 • 283 Suçluyu kayırma 
 • 284 Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme 
 • 285 Gizliliğin ihlali 
 • 286 Ses veya görüntülerin kayda alınması 
 • 287 Genital muayene 
 • 288 Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
 • 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma 
 • 290 Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması 
 • 291 Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme 
 • 292 Hükümlü veya tutuklunun kaçması 
 • 293 Etkin pişmanlık 
 • 294 Kaçmaya imkan sağlama 
 • 295 Muhafızın görevini kötüye kullanması 
 • 296 Hükümlü veya tutukluların ayaklanması 
 • 297 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak 
 • 298 Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar (TCK Madde 299-301) 
 • 299 Cumhurbaşkanına hakaret 
 • 300 Devletin egemenlik alametlerini aşağılama 
 • 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama 
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK Madde 302-308) 
 • 302 Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 
 • 303 Düşmanla işbirliği yapmak 
 • 304 Devlete karşı savaşa tahrik 
 • 305 Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama 
 • 306 Yabancı devlet aleyhine asker toplama 
 • 307 Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma 
 • 308 Düşman devlete maddi ve mali yardım 
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (TCK Madde 309-316) 
 • 309 Anayasayı ihlal 
 • 310 Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı 
 • 311 Yasama organına karşı suç 
 • 312 Hükümete karşı suç 
 • 313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan 
 • 314 Silahlı örgüt 
 • 315 Silah sağlama 
 • 316 Suç için anlaşma 
 • Milli savunmaya karşı suçlar (TCK Madde 317-325) 
 • 317 Askeri komutanlıkların gasbı 
 • 318 Halkı askerlikten soğutma 
 • 319 Askerleri itaatsizliğe teşvik 
 • 320 Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 
 • 321 Savaş zamanında emirlere uymama 
 • 322 Savaş zamanında yükümlülükler 
 • 323 Savaşta yalan haber yayma 
 • 324 Seferberlikle ilgili görevin ihmali 
 • 325 Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (TCK Madde 326-339) 
 • 326 Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 
 • 327 Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 
 • 328 Siyasal veya askeri casusluk 
 • 329 Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama 
 • 330 Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 
 • 331 Uluslararası casusluk 
 • 332 Askeri yasak bölgelere girme 
 • 333 Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik 
 • 334 Yasaklanan bilgileri temin 
 • 335 Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini 
 • 336 Yasaklanan bilgileri açıklama 
 • 337 Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama 
 • 338 Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 
 • 339 Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma 
 • Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar (TCK Madde 340-343)
 • 340 Yabancı devlet başkanına karşı suç
 • 341 Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 
 • 342 Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 
 • 343 Karşılıklılık koşulu 54 Esya müsaderesi (Diğer TCK) 
 • 55 Kazanc müsaderesi (Diğer TCK)
Kaynak : Adalet Bakanlığı
Derleme @erolkaranet - 15.11.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.