@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İşçinin Cep Telefonu yada Bilgisayarı Denetlenemez
Anayasa Mahkemesi, işverenleri üzecek bir karar daha imza attı. Yüksek mahkemenin verdiği bir kararda işçiye verilen cep telefonundan arkadaşı ile yaptığı yazışmaları gördükten sonra, işçiyi işten çıkartması mahkemeye yansıtıldı. İşçinin işe iade davası açtıktan sonra, ilk derce mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesinden red kararı alması üzerine başvurduğu Anayasa Mahkemesi aksi yönde karar vererek kişilik haklarına tecavüz edildiği yönünde karar verdi. Kararda, işverenin çalışanına vermiş olduğu cep telefonu eposta, bilgisayar gibi iletişim araçlarını sınırsız bir şekilde denetleme hakkının olmadığını vurguladı.

Karardan önemli kısımlar şöyle ;
  • Başvurucu işe iade istemiyle dava açmış ve iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, feshe dayanak yapılan mesajlaşma içeriklerinin bir suretinin fesih bildirimine eklenmediğini, yazışmaların hayal mahsulü olduğunu, şirketin verdiği telefon hatlarının çalışanların özel hayatlarında da kullanıldığını, bu yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini ifade etmiştir.
  • Davalı şirket, işten ayrılan şirket çalışanı Ö.Ç.’ye iş amacıyla tahsis edilen cep telefonunun müşterilerin iletişim bilgilerine ulaşmak için incelendiğini ve bu şekilde başvurucu ile Ö.Ç. arasındaki mesajlaşmaların feshe dayanak yapılan içeriklerine ulaşıldığını vurgulamıştır. Yerel mahkeme davanın reddine karar vermiştir.
  • Özel hayata saygı hakkı Anayasa‘nın 20. maddesinde koruma altına alınmış ve yine 22. maddeyle haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Bu anlamda devlet, kişilerin özel ve aile hayatına keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin haksız saldırılarını önlemek ve haberleşme hürriyeti kapsamında, haberleşmenin yanında içeriği ve biçimi ne olursa olsun haberleşmenin içeriğinin gizliliğini de güvence altına almak durumundadır.
  • İşlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ile bilgi akışının kontrolünü sağlamak, işçinin eylemlerine bağlı cezai ve hukuki sorumluluğa karşı korunmak, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve meşru görülebilecek nedenlerle işverenin yönetim yetkisi kapsamında kural olarak işçinin kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetleyebileceği ve kullanıma ilişkin sınırlamalar öngörebileceği söylenebilir. Ancak işverenin yönetim yetkisinin işyerinde işin yürütülmesi, işyerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlı olduğu unutulmamalıdır.
  • İşverenin yetki ve haklarının sınırsız olmadığı, çalışana tanınan temel hak ve özgürlüklerin somut olayda haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının işyeri sınırları dâhilinde de korunduğu, aynı zamanda kısıtlayıcı ve uyulması zorunlu işyeri kurallarının çalışanların temel haklarının özünü zedeleyecek nitelikte olmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Bu çerçevede işyerinde kullanıma sunulan iletişim araçlarının işverene ait olduğu gözetilerek sırf bu nedenle bile işverenin iletişim araçları üzerinde sınırsız ve mutlak bir gözetleme ve denetleme yetkisinin olduğunu kabul etmek, işçinin demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklerine işyerinde de saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki haklı beklentisiyle uyuşmayacaktır
Anayasa Mahkemesi hüküm olarak "Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA ve  Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa'nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin İHLAL EDİLDİĞİNE, karar verdi.

Kaynak :  İş Akdinin Feshinin Hak İhlali Doğuracağına İlişkin Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı.

@erolkaranet - 23.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.