@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam

İç Güvenlik Fakültesi Resmi Gazetede
7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün yayımlandı
Resmi Gazete'nin 30 Kasım 2022 tarihli sayısında yayınlanan kanunla, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara, ilk derece amirlik eğitimi verilecek.
İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.
Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.
Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.
İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatırılacak, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak.
Polis memuru olarak eğitim görenler dışında fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.
İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 yarıyıl veya 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

İşte kanunun tam metni

30 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32029

KANUN

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7422                                                                                                       Kabul Tarihi: 23/11/2022


MADDE 9- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” ibaresi “ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” şeklinde, (n) bendinde yer alan “Güvenlik Bilimleri Fakültesi:” ibaresi “Fakülte:” şeklinde değiştirilmiş ve (s) bendine “Akademi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fakülte,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin başlığında yer alan “ile evlenme yasağı” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının başına “Fakültede eğitim alanlar eğitim süresinin iki katı,” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunlarıdır. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilir.”

“Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş usul ve esasları ile polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Fakülte ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmez.

Polis memuru olarak eğitim görenler hariç, fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.”

“Fakülteyi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler 3201 sayılı Kanunda belirlenen komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.”

MADDE 11- 4652 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 19- Fakültede lisans eğitim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ders geçme esası ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme esası ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, eğitim süresine ilave olarak iki yarıyıl veya bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanların 16 ncı madde uyarınca öğrenimlerine son verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

Öğrencilerin, fakülteye devam-devamsızlık durumları ile fakültede verilecek olan dersler ve süreleri yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 12- 4652 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulur ve üç ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanır.

Bu Kanunla kurulu bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde, lisans mezunu polis memurları ile bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini amacıyla, örgün eğitim veren üniversitelerin Genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilir. Bu merkezin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, merkeze alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, giriş sınavı ile eğitim-öğretime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”


Kaynak : Resmi Gazete - 30.11.2022 - @erolkaranet

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam