@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Çocuk Sanıklara Hükmedilen Para Cezası Hapse Çevrilir mi ?
T.C. YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/11889
KARAR NO:2016/15035
KARAR TARİHİ.8.06.2016

ADLİ PARA CEZASI ÇOCUKLAR HAKKINDA UYGULANIP ÖDENMEDİĞİNDE HAPSE ÇEVRİLMEZ

Basit yaralama suçundan sanık ...’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-e, 62 ve 52/1-2. maddeleri gereğince 3.000 Türk Lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kapatılan.... Sulh Ceza Mahkemesinin 12/03/2013 tarihli ve 2011/867 esas, 2013/208 sayılı kararını müteakip, deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle sanığın 5237 sayılı Kanun’un 86/2, 86/3-e, 62 ve 52/1-2. maddeleri gereğince 3.000 Türk Lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ...Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2014 tarihli ve 2014/906 esas, 2014/421 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 26.04.2016 tarih ve 2015/7904 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18.05.2016 tarih ve 2016/191354 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre;

1) Kayden 10/10/1991 doğumlu olup, suçun işlendiği 12/08/2009 tarihinde 18 yaşım ikmâl etmediği anlaşılan sanık hakkında tayin olunan cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/3. maddesi gereğince indirim yapılmamış bulunulmasında,

2) Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasına yönelik yargılama sırasında sanığın usulüne uygun şekilde tebliğ edilen davetiye ile duruşmaya davet edilerek savunması alınmaksızın, savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle hükmün açıklanmasına karar verilmesinde,

3) 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 106/4. maddesinde yer alan, “Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi hâlinde, hu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır. ” şeklindeki ve aynı maddenin 11. fıkrasında yer alan, “İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezası tahsil edilir.” biçimindeki düzenleme karşısında, fiili işlediği tarihte 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrilmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde,

4) Sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 52/2. maddesi uygulanırken, 3000 TL(100x20) TL) şeklinde hesap yapılarak infazda tereddüte neden olunmasında isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; ........... 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2014 tarihli ve 2014/906 esas, 2014/421 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA; müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 28.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 17.11.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.