@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sigortadan Maaş Almak İçin Sözde Boşananlar Nasıl Yakalanır
Babalarının ya da ölen eşlerinden kalan dul ya da yetim maaşları alabilmek için sözde boşanan kadınların takibini yapan müfettişler yeni veriler bularak, bir çeşit dolandırıcılık yapanların peşine düştü.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı takiplerde ya da kuruma gelen ihbarlarda evli olduğu halde, muvazaalı boşanan kadınların sayısı her geçen gün artmaktadır. Anlaşmalı boşanma ile babalarından ya da ölen kocalarından kalan dul ya da yetim maaşı almak isteyen kadınlar, maaş bağlandıktan sonra bu kez resmi nikah olmadan evlilik ilişkisini sürdürmeye devam etmektedir. Haksız bir kazanç yaparak devleti bir şekilde dolandırmış olan bu insanlara karşı müfettişlerde yeni yeni deliller bularak maaşların kesilmesini, geri ödenmesini sağlamak için çalışma yapmaktadırlar.
Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşayan kadınların önceki eşlerinden veya anne, babalarından gelir ve aylık almaya devam etmeleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu boşanma işlemi yapan kadınları takip etmiş ve binlerce “sahte boşanma” tespit edip aylıklarını kestiği gibi, faizlerle geri alınmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Zaman zaman yüksek mahkemeye kadar ulaşan davalarda, Yargıtay bu şekilde davrananların boşandığı halde birlikte yaşayanların itirazlarıyla da karşılaşabilmektedir. Yargıtay'dan çıkan kararlarda elde edilecek olan delillerin neler olabileceği de açıkca belirlenmiş olmaktadır.

İşte o deliller; 

 • Davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerine ilişkin olarak muhtarlıktan ikametgah belgelerinin elde edilmesi, 
 • İlgili nüfus müdürlüklerinden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinden yararlanılması, 
 • İlgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin, hangi adreste kimin adına tesis edildiğinin saptanması, 
 • Adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşılması, 
 • Adres hareketlerinin ilgili nüfus müdürlüğünden istenilmesi, 
 • Boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge ya da bölgeler yönünden geniş kapsamlı Emniyet Müdürlüğü araştırmasının yapılması;
 • Boşanan eşlerin varsa birlikte yaşadıkları çocuklarının da adreslerinin tespiti
 • Döneme ilişkin seçmen bilgi kayıtlarının getirtilmesi, 
 • Çalışmaları nedeniyle resmi veya özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adreslerin dikkate alınması;
 • Tarafların göstereceği tüm kanıtların toplanması, 
 • Bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıklar 
 • Kurum Raporunda belirtilen komşuların tespit edilerek ifadelerinin alınması
 • Boşanılan eş 4857 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yer almakta ise, adına ödeme yapılabilecek özel olarak açılan banka hesabı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi
 • Mahalle muhtarının beyanlarının dinlenilmesi

İLGİLİ MEVZUAT:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, "5434 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici 4. maddesinin 1. fıkrasında; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na göre aylık, tazminat, harp malullüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 08/02/2006 tarih ve 5434 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil, 5434 sayılı Kanun'da kendileri için belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunacağı, 5. fıkrasında; bu madde kapsamına girenlerin aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı kuralına yer verilmiştir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun "Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller" başlıklı 66. maddesinin (b) fıkrasında; İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstehak dul ve yetimlerine dul ve yetim aylıklarının bağlanacağı, aynı Kanun'un 75. maddesinde ise, kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanacağı; evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıklarının bağlanarak ödeneceği, ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacağı, bu takdirde evvelce 68. madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış olan aylıklarda, bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Gelir ve aylık bağlanmayacak haller" başlıklı 56. maddesinin 2. fıkrasında; "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır." kuralına yer verilmiştir.

Derleme @erolkaranet - 31.10.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.