@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Muhtar Maaşı Haczedilebilir mi ?
Muhtar maaşı haczedilebilir mi ?
"Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası hükümlerine göre verilmekte olup anılan yasada muhtarlık maaşının haczedilemeyeceğine dair yasal düzenleme bulunmadığı, maaş haczi ile ilgili düzenlenen 2004 S.K. Md.83 hükmüne göre kısmen haczedilebileceği.." ( Kanun için tıklayınız)

Muhtar maaşına haciz nereye yazılır?
Muhtar maaşlarında,il muhtarları için İl Özel İdaresi, İlçeler ve köylerin muhtarları için ise; kaymakamlık'tan haciz talep edilebilir. İl ilçe köy ayrımı yapılmaksızın tüm muhtarlar maaşlarını il veya ilçe özel idarelerinden almaktadırlar. Muhtarlarınm maaşları için haciz müzekkereleri için İl Özel İdarelerine yazmak yeterlidir.

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
Kanun NO : 2108
Kabul Tarihi : 29.08.1977
R.G. Tarihi : 10.09.1977
R.G. NO : 16053

MADDE 1 - (DEĞİŞİK MADDE RGT:05.02.1998 RGNO: 23251)
Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (KOD 1) (DEĞİŞİK CÜMLE)
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.
Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

MADDE 2 - (MÜLGA MADDE RGT: 01.08.1996 KANUN NO:4160/5 md.)
MADDE 3 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez.
MADDE 4 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.05.2008 RG NO: 26870 KANUN NO: 5754/89) (KOD 1) (YÜRÜRL. TARH.: 01.10.2008)
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur'la ilişkileri, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.
MADDE 5 - (MÜLGA MADDE RGT: 16.06.2006 RG NO: 26200 KANUN NO: 5510/106) (KOD 1) (YÜR. TAR.: 01.10.2008)
MADDE 6 - (DEĞİŞİK MADDE:21/05/1987 - 3372/2 md.)
Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
MADDE 7 - 18/03/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/04/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 - 15/04/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:
Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.
MADDE 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2013/432
KARAR NO. 2013/10216
KARAR TARİHİ. 19.03.2013

> MUHTARLIK MAAŞININ HACZİ (Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilmekte Olup Anılan Yasada Muhtarlık Maaşının Haczedilemeyeceğine Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Maaş Haczi İle İlgili Düzenlenen 2004 S.K. Md.83 Hükmüne Göre Kısmen Haczedilebileceği)
> MUHTARLIK MAAŞININ TAMAMI ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (Borçlunun ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Lüzumlu Olan Miktar Tenzil Edildikten Sonra Maaşın 1/4'ünden Az Olmamak Üzere Haczin Devamına Bu Kısmı Aşan Miktar Üzerindeki Haczin Kaldırılacağı)
> HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilmekte Olup Anılan Yasada Muhtarlık Maaşının Haczedilemeyeceğine Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Maaş Haczi İle İlgili Düzenlenen 2004 S.K. Md.83 Hükmüne Göre Kısmen Haczedilebileceği)

2004/m.83

ÖZET : Muhtarlık maaşı, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası hükümlerine göre verilmekte olup, anılan yasada muhtarlık maaşının haczedilemeyeceğine dair yasal düzenleme bulunmadığından anılan maaşın, maaş haczi ile ilgili olarak düzenlenen İİK'nun 83.maddesi hükmüne göre kısmen haczi caizdir. Borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar tenzil edildikten sonra ve maaşın 1/4'ünden az olmamak üzere haczin devamına ve bu kısmı aşan miktar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dr.Şanver Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlu, Kestel İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden aldığı muhtarlık maaşının tamamı üzerine haciz konulduğunu, İİK'nun 83. maddesi gereğince kısmen haczinin mümkün olacağını belirterek maaşının tümü üzerindeki haczin kaldırılması için icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurmuştur.
Somut olayda, Bursa İcra Müdürlüğü'nce, Kestel İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne yazılan 07.08.2012 tarihli müzekkere ile borçlunun maaş veya ücretleri ile tüm yan ödemelerinin tamamının haczinin talep edildiği görülmektedir.
Muhtarlık maaşı, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası hükümlerine göre verilmekte olup, anılan yasada muhtarlık maaşının haczedilemeyeceğine dair yasal bir düzenleme bulunmadığından anılan maaşın, maaş haczi ile ilgili olarak düzenlenen İİK'nun 83.maddesi hükmüne göre kısmen haczi caizdir.
Mahkemece, İİK'nun 83. maddesi gereğince, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar tenzil edildikten sonra ve maaşın 1/4'ünden az olmamak üzere haczin devamına ve bu kısmı aşan miktar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken anılan yasa hükmü gözetilmeksizin şikayetin tümüyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 11.02.2014 - Son Güncelleme :12.10.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.