@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Milli Sporcular KPSS'sz Memur Olabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları sevindirecek bir karar imza attı. Resmi gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre milli sporcular KPSS sınav sonucu aranmaksızın Milli Eğitim ile Gençlik Spor Bakanlılıkları bünyesindeki memurluk atamalarına başvurabilecek.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Olimpiyat Oyunlan veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye girenlerin, Dünya ve Avrupa şampiyonalannda büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenlerin, takım sporlannda en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlann, Deaflimpik Oyunlannda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye girenlere ilişkin yapılan yönetmeliğin tam metni aşağıdadır

Resmi Gazete 2 Ekim 2022 Sayı 31971 

Karar Sayısı: 6146

Ekli “Kamu Görevlerine îlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 4- İlgili idarelerin personel alım ilanlannda açıkça belirtmeleri kaydıyla, üniversitelerin fakülte veya dört yıllık yüksekokullarından mezun olup 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlan taşıyanlardan aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla;

a)Olimpiyat Oyunlan veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye girenlerin,

b)Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunlan programında yer alan spor dallannın Dünya ve Avrupa şampiyonalannda büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenlerin,

c)Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlannda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye girenlerin,

d)Universiad Oyunlan, Akdeniz Oyunlannda olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye girenlerin,

e)(b) bendinde belirtilen yanşmalar ile bu yanşmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlannda en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlann,

f)Deaflimpik Oyunlannda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye girenlerin,

g)Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallannın büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalannda ilk üç dereceye girenlerin,

personel alımı için idarece belirlenen tarihlerde başvurulan üzerine, 657 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığında münhal bulunan sportif eğitim uzmanı ve antrenörlük kadrolanna atamalan ile öğretmenlik için aranan diğer özel şartlan da taşımalan kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan beden eğitimi branşında öğretmenlik kadrolanna atamalannda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.