@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İcra Dosyası Ne Zaman Düşer
İcra Dosyası Ne Zaman Düşer sorusunun cevabı aslında net olmasına rağmen pek öyle değildir. İcra dosyasının kapanması ödemenin yapılmasıyla olur. Ödenen dosya sittin sene açılmaz. Ne var ki, icra dosyası ne zaman düşer sorusunun cevabı son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde her hangi bir işlem yapılmadığında düşmüş sayılır. 
Düşen dosya düştüğü ile kalmaz 20 yıla varan bir süre içerisinde tekrar açılması da mümkündür:
İcra dosyasının düşmesi borcu ortadan kaldırmamaktadır. Alacaklı vereceği yenileme dilekçesi ve bazı hallerde yatıracağı yenileme harcıyla birlikte dosyayı arşivden çıkartarak tekrar işlem yapabilir.
İcra dosyasının zamanaşımına uğraması icra takibine konu olan alacağın türüne göre değişiklik gösterir. Ancak 6098 sayılı Borçlar Kanunu gereği her alacak için 10 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. İcra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış ise dosya tamamen kapanmaz icranın düşmesi için 10 yıl geçmesi gerekir. Bu 10 sene içerisinde icra takibi her yıl yenilenirse bir 10 sene daha zamanaşımı süresi uzar ve toplamda 20 yıl zamanaşımı süresi olur.

Bir icra dosyasının kapatılıp kapatılmadığını E-devlet ya da vatandaş UYAP portalı üzerinden öğrenmek mümkündür. Bunun yanı sıra, İcra dairelerinin tevzi bürolarından, İcra müdürlüklerinden, İcra dosyasının düştüğünü öğrenebiliriz.

KARAR ÖRNEĞİ : Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır (İİK. 78), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenileme tebliği gerekmez.
Olayda takip, ihtiyati hacizle başlandığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman,zaman aşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp (yenileme muhtırrası) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edebileceğinden bu maddede gösterilen itiraz nedenleri süreye tabii olmadığından borçlu yenileme muhtırasının tebliğ üzerine süreye bağlı olmaksızın her zaman itiraz hakkını kullanabilir.

İİK 33,33,71,78
21.12.1978 10711/10585 12.HD

İcra dosyasının düşüp düşmediği ilgili icra dairesine gidilerek öğrenilir.

İCRA DAİRELERİNDE DÜŞEN DOSYALARDAN HANGİSİNDEN HARÇ ALINIP ALINAMAYACAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2006 / 15390
KARAR NO : 2006 / 18841
TARİH : 10.10.2006

İCRA TALEBİNDE YENİLEME
HACİZ TALEBİ
HACZİN DÜŞMESİ
TAKİBE DEVAM EDİLMESİ YÖNTEMİ

ÖZET : Yasada öngörülen süre içerisinde satış istenmemesinden dolayı haczin kalkmasından sonraki evrede, borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek olmaksızın, tekrar haciz talep edilerek takibe devam edilebilir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
İİK.nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise (haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır).
Somut olayda, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde alacaklı vekilinin talebi ile borçlu adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına haciz konulmuş olmakla, İİK.nun 78/2. maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK.nun 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.