@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Bebek Besinlerinde Protein Değerleri Değiştirildi
Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı dahil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Diğer yandan "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği"nde de değişiklik yapıldı.
Buna göre, folat kaynaklarından olan kalsiyum L-metilfolatın bebeklere yönelik gıdalar, devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında kullanılmasına izin verildi.

İşte 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikler

30 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31998

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR

İLE VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN

GIDALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan “Folat” başlığındaki “kalsiyum-L-metilfolat” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

kalsiyum-L-metilfolat

X

X

X

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


30 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31998

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/14)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/15)

MADDE 1- 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nin Ek-1’indeki “2.PROTEİN” başlığı altında yer alan 2.3 numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3. Protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülleri

Protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülleri 2.3.1 inci veya 2.3.2 nci maddede belirlenen protein ile ilgili gerekliliklere uygun olmalıdır.

2.3.1. Grup A protein ile ilgili gereklilikler

2.3.1.1. Protein içeriği

En az

En çok

1,86 g/100 kcal (0,44 g/100 kJ)

2,8 g/100 kcal (0,67 g/100 kJ)

2.3.1.2. Protein kaynağı

Kimozin kullanılarak kazeinin enzimatik çökelmesinden sonra inek sütünden elde edilen demineralize tatlı peynir altı suyu proteini,

(a) Kuru maddesinde en az % 95 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’ten az olan, en fazla % 3 kül içeriğine sahip olan kazeino-glikomakropeptid içermeyen % 63 oranında peynir altı suyu protein izolatı,

(b) Kuru maddesinde en az % 87 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’ten az olan, en fazla % 3,5 kül içeriğine sahip olan % 37 oranında tatlı peynir altı suyu protein konsantresi,

içermelidir.

2.3.1.3. Proteinin işlenmesi

Tripsin preparatı kullanılarak gerçekleştirilen iki aşamalı hidroliz sürecidir, iki hidroliz basamağı arasında bir ısıl işlem basamağı (80 °C ila 100 °C’de 3 ila 10 dakika) bulunmaktadır.

2.3.1.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülü, en az Ek-3 Bölüm B’de belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin/sistein oranı 2’den büyük değilse, metionin ve sistein konsantrasyonu; tirozin/fenilalanin oranı 2’den büyük değilse, fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir. Metionin/sistein oranı ve tirozin/fenilalanin oranı, ürünün bebekler için uygunluğunun bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gösterilmesi halinde 2’den büyük olabilir.

L- karnitin içeriği en az 1,2 mg/100 kcal (0,3 mg/100 kJ) olmalıdır.

2.3.2. Grup B protein ile ilgili gereklilikler

2.3.2.1. Protein içeriği

En az

En çok

2,3 g/100 kcal (0,55 g/100 kJ)

2,8 g/100 kcal (0,67 g/100 kJ)

2.3.2.2. Protein kaynağı

İnek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini,

(a) %35-%80 protein içeriğine sahip peynir altı suyu konsantresinden gelen %77 asit peynir altı suyu,

(b) Minimum protein içeriği %12,5 olan demineralize tatlı peynir altı suyundan gelen %23 tatlı peynir altı suyu,

içermelidir.

2.3.2.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Isıl işlemi takiben, pH 7,5 ila 8,5 ve 55 ila 70 °C sıcaklıkta, serin endopeptidaz ve proteaz/peptidaz kompleksinden oluşan bir enzim karışımı kullanılarak hidroliz gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basamağında (120 ila 150 °C'de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.2.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülü, en az Ek-3 Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin/sistein oranı 2’den büyük değilse, metionin ve sistein konsantrasyonu; tirozin/fenilalanin oranı 2’den büyük değilse, fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir. Metionin/sistein oranı ve tirozin/fenilalanin oranı, ürünün bebekler için uygunluğunun bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gösterilmesi halinde 2’den büyük olabilir.

L- karnitin içeriği en az 1,2 mg/100 kcal (0,3 mg/100 kJ) olmalıdır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sindeki “2.PROTEİN” başlığı altında yer alan 2.3 numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3. Protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülleri

Protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülleri 2.3.1 numaralı başlıkta veya 2.3.2 numaralı başlıkta belirlenen protein ile ilgili gerekliliklere uygun olmalıdır.

2.3.1. Grup A protein ile ilgili gereklilikler

2.3.1.1. Protein içeriği

En az

En çok

1,86 g/100 kcal (0,44 g/100 kJ)

2,8 g/100 kcal (0,67 g/100 kJ)

2.3.1.2. Protein kaynağı

Kimozin kullanılarak kazeinin enzimatik çökelmesinden sonra inek sütünden elde edilen demineralize tatlı peynir altı suyu proteini,

(a) Kuru maddesinde en az % 95 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’den az olan, en fazla % 3 kül içeriğine sahip olan kazeino-glikomakropeptid içermeyen % 63 oranında peynir altı suyu protein izolatı,

(b) Kuru maddesinde en az % 87 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’den az olan, en fazla % 3,5 kül içeriğine sahip olan % 37 oranında tatlı peynir altı suyu protein konsantresi,

içermelidir.

2.3.1.3. Proteinin işlenmesi

Tripsin preparatı kullanılarak gerçekleştirilen iki aşamalı hidroliz sürecidir, iki hidroliz basamağı arasında bir ısıl işlem basamağı (80 °C ila 100 °C’de 3 ila 10 dakika) bulunmaktadır.

2.3.1.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülü, en az Ek-3 Bölüm B’de belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin ve sistein konsantrasyonu ve fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir.

2.3.2. Grup B protein ile ilgili gereklilikler

2.3.2.1. Protein içeriği

En az

En çok

2,3 g/100 kcal (0,55 g/100 kJ)

2,8 g/100 kcal (0,67 g/100 kJ)

2.3.2.2. Protein kaynağı

İnek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini,

(c) %35-%80 protein içeriğine sahip peynir altı suyu konsantresinden gelen %77 asit peynir altı suyu,

(d) Minimum protein içeriği %12,5 olan demineralize tatlı peynir altı suyundan gelen %23 tatlı peynir altı suyu,

içermelidir.

2.3.2.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Isıl işlemi takiben, pH 7,5 ila 8,5 ve 55 ila 70 °C sıcaklıkta, serin endopeptidaz ve proteaz/peptidaz kompleksinden oluşan bir enzim karışımı kullanılarak hidroliz gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basamağında (120 ila 150 °C'de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.2.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülü, en az Ek-3 Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin ve sistein konsantrasyonu ve fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek-3’ü, Ek-4’ü ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.