@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Araçlara Alkol Kilidi Zorunlu Oluyor
Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalarla Alkol Kilidi uygulması M1 (Otomobil), M2 (Minibüs), M3 (Otobüs), N1 (Hafif ticari), N2 (Kamyonet), N3 (Kamyon) kategorilerine göre yürürlüğe gireceği tarihler belirlendi. Buna göre tarih AB ile eş zamanlı olarak yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik üniteler için 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

26 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31995 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALKOL KİLİDİ KURULUM ÖN HAZIRLIĞINA İLİŞKİN MOTORLU

ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

(AB/2021/1243)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ile ilgili tip onayı için teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in kapsamındaki M ve N kategorisi araçlar için geçerlidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine ve 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari ve Teknik Gereklilikler

Alkol kilidi kurulum ön hazırlığına ilişkin gereklilikler

MADDE 3- (1) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığına ilişkin motorlu araçların tip onayı, Ek I’de belirtilen gereklilikleri sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı gerekliliklerine ilişkin 30/7/2021 tarihli ve (AB) 2021/1243 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB) 2021/1243 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız


ALKOL KİLİDİ NEDİR?
Alkol kilidi, sürücü önceden belirlenmiş bir seviyeden daha düşük bir BAC'ye (kandaki alkol oranını belirleyen ölçüm birim) sahip bir nefes örneği vermedikçe bir aracın çalışmasını engeller"

ALKOL KİLİDİ NASIL ÇALIŞIR?
Bugün teknolojinin gelişmesiyle beraber (üfleyerek, sensörle vb) farklı yöntemlerle çalışan alkol kilitleri bulunuyor ancak genel mantık aynı: Alkollü sürücünün aracı çalıştıramaması.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.