@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Tapudaki Kimlik Bilgileri Değiştirebilir mi ?
Yargıtay 1. Hukuk Daiiresiemsal olacak kararında nüfusta kaydı olmayan kişilerin tapudaki mal varlıklarında kimlik bilgilerin in yer alamayacağını ve düzeltme için yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı yönünde karar verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre ,nüfusta kaydı olmayan bir şahıs tapudaki isminin hatalı olarak yazıldığı ve düzeltilmesi kaydıyla mahkemeye başvurmuş. İlk derece mahkemesi talebi onaylayarak isim değişikliğinin yapılması yönünde karar verdi. Ancak, savcılığın kanun yararına bozma talebi sonrası Yargıtay'a ulaşan dosya incelenerek, kişinin o isimde nüfusta kaydı olmauğını, tespitin eksik oluşu nbedeniyle verilen kararı bozdu. 

Yargıtay, Nüfusta kaydı olmadan ölen ya da herhangi bir nedenle nüfusta kaydı olmayan kişi adına araştırma yapılmadan düzeltme yoluna gidilemeyeceğine karar verdi.

Tapudaki Kimlik Bilgileri Değiştirebilir mi ?

Bilindiği üzere; taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme taleplerinin kaynağını oluşturur. Bu tür işlerde kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.
Bunun yanı sıra, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununun 702. maddesinin son fıkrası gereğince, ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği öngörüldüğünden elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan herhangi biri de tek başına tapuda murisin kimlik bilgilerinin düzeltmesini isteyebilir.
Ayrıca bu işlerin, bir başka dava nedeniyle verilen yetkiye dayanılarak açılması da mümkündür. Böyle bir yetki verildiğinde yetkiye dayanarak talep eden kişinin takip yetkisi vardır.

HMK`nin geçici birinci maddesi gereğince “Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmayacağından” kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra yapılan taleplerin tapu müdürlüğüne ilgili sıfatıyla yöneltilerek yapılması gerekir.
Bu tür işlerde mahkemece sağlıklı bir inceleme yapılmalı ve kayıt maliki ile ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğu kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanmalıdır.

Tapu Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında İzlenecek Usul

Bu saptama yapılırken de aşağıda açıklanan yöntem izlenmelidir:

1- Kimlik bilgilerinde düzeltme yapılması veya tespiti istenen talep konusu taşınmazların tapu kayıtları (ilk tesis ve tedavülleriyle) ve kadastro tutanakları (tespit ve tescile esas alınan tüm dayanak belgeleriyle) ayrıca taşınmazlar kadastrodan sonra edinilmişse buna ilişkin tüm belgeler ile birlikte getirtilmelidir.
2- Nüfus müdürlüğünden, talep konusu taşınmazların tapu kayıtlarında malik olarak görünen kişi ile aynı kimlik bilgilerine sahip bir başka kişi veya kişilerin nüfus kayıtlarında bulunup bulunmadığı araştırılmalı, mevcut ise bu kişi veya kişiler duruşmaya çağrılarak telep konusu taşınmazlarda mülkiyet hakkı iddiaları bulunup bulunmadığı kendilerinden sorulmalı, kaydı düzeltilecek kişilerin nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve dayanakları ile bağlantı kurulacak şekilde incelenmelidir.
3- Taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde zabıta aracılığı ile kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığı da araştırılmalıdır.
4- İstem konusunda tanıklar dinlenmelidir.
5- Tüm bu araştırmalar sonucu hala kesin bir kanaat oluşmamış ise mahallinde keşif yapılarak; tanıklar ve varsa tespit bilirkişileri taşınmaz başında dinlenmelidir.

Açıklanan bu hususlar çerçevesinde yapılacak inceleme ve araştırma sonucu, tapu ve nüfus bilgileri arasında bağlantı ve tutarlılık sağlandığında talebin kabulü yoluna gidilmelidir.

Hangi Mahkeme Görevlidir ?

Kimlik düzeltme davasının konusu taşınmaz olduğundan, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi, kadastral bir hata söz konusuysa görevli mahkeme Kadastro Mahkemesi davaya bakar. Kimlik kaydı düzeltme davası birden çok taşınmazla ilgiliyse, dava herhangi bir taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Davayı Kim Açar Kime Karşı Açılır ?

Tapu malikini bizzat kendisi veya mirasçıları kayıt düzeltme davası açabilir. Şayet davayı mirasçılar açıyorsa mirasçıların her biri tek başına davayı açabilir. Dava kimlik kaydının düzeltilmesi istenilen taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne karşı açılır.
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.