@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

HSK Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları YönetmeliğiHakimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Yönetmeliği 21.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

21 Eylül 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31960

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ

VE DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurulda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun oluşturulma esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Kurulda görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanını,

b) Disiplin amiri: EK-1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen yetkili disiplin amirlerini,

c) Disiplin kurulları: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunu,

ç) Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Kurulunu,

d) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterini,

e) Genel sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu genel sekreter yardımcılarını,

f) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,

g) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,

ğ) Teftiş Kurulu başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını,

h) Yüksek Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Kurulda görev yapan memurlar hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) EK-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda; yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

(3) Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanı kendilerine bağlı birimlerde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu

MADDE 5- (1) Disiplin Kurulu; Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen üç genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki Teftiş Kurulu başkan yardımcısı ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin Kuruluna Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen genel sekreter yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Sekreterin başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen bir Teftiş Kurulu başkan yardımcısı ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7- (1) 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.