@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hastanelerin Döner Sermaye İşletmesine Haciz Yapılır mı ?
İcra İflas Kanunu’nun 82. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre
a- Devlet Malları İle Mahsus Kanunlarında Haczi Caiz Olmadığı Gösterilen Mallar Haczedilemez
Devlete karşı icra takibi yapılabilir. Ancak İİK.nun 82/1. maddesinde de belirtildiği şekilde Devlet Malları haczedilemez.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2013/8141
Karar: 2013/17557

HASTANE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HAKKINDA İCRA TAKİBİ
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNÜN TAKİBE İTİRAZ ETMESİ
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu ...Üniversitesi ... Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hakkında faturaya dayalı olarak genel haciz yoluya ilamsız takip yapılmış, ...Üniversitesi Rektörlüğünce süresi içinde icra dosyasına sunulan itiraz dilekçesinde, Damga vergisi düşülmeden fatura bedelinin tahsil edilmesinin yasaya aykırı olduğu, faiz talep edilemeyeceği gibi, talep edilen faiz oranının da yüksek olduğu, asıl alacak dışındaki kalemlerin talep edilemeyeceğinin belirtildiği, müdürlükçe takibin durdurulmasına karar verildiği, borçlu tarafından daha sonra itiraz edilmeyen kısım yönünden icra dosyasına ödemede bulunulduğu görülmüştür.
Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda, borçlunun kısmi itirazda bulunmasına rağmen icra müdürünün takibin tamamı için durma kararı verdiğini, itirazın da geçersiz olduğunu dolayısyla müdürlüğün durdurma kararının doğru olmadığını, ayrıca borçlu tarafından icra dosyasına yatırılan 26.990,55 TL miktarlı ödemenin itirazdan vazgeçme anlamına gelmesine rağmen bu miktarın taraflarına ödenmesine ilişkin taleplenin yasaya aykırı olarak reddine karar verildiğini belirterek müdürlüğün durdurma kararının iptali ile takibin devamına, itirazın geçerli olduğu kabul edilecek olursa; itirazdan sonra yapılacak borç ödemesinin bu miktar için itirazdan vazgeçme olarak kabul edilmesine, itirazın bu miktar için kaldırılmasına ve dosyaya yatırılan miktarın ödenmemesine ilişkin kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Tüzel kişiliği olmayan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün taraf sıfatı bulunmadığından hakkında takip yapılamaz ise de; yapılan ilamsız takibe karşı süresinde ...Üniversitesi Rektörlüğün'ce kısmi itirazda bulunularak takibin durdurulduğu, itiraz edilmeyen kısma ilişkin dosyaya ödemede bulunulduğu anlaşılmaktadır. Takibe itiraz eden ...Üniversitesi Rektörlüğün'ce takibe kısmen itiraz edilmiş ve takip durdurulmuş, kısmen itiraz edilmeyen kısım ise ödenmiş olmakla, tüzel kişiliğin takipten haberdar olduğu ve takibe taraf sıfatı ile itiraz ettiği, bu hali ile takibin borçlusunun ...Üniversitesi Rektörlüğü olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece, işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*****

Döner sermaye saymanlıkları- haczedilemezlik şikayeti
Özet:
209 sayılı Kanun gereğince kurulan öz sermayesi tümüyle devlet tarafından karşılanmış döner sermayeler ve bunlardan üretilmiş olan taşınır ve taşınmaz mal ve haklar aynı Kanun'un 3. maddesi uyarınca belirli bir kamu hizmetinin devamlılığına tahsis edilmiştir. Aynı Kanun'un 12. maddesinde; bu Kanun uyarınca kurulmuş döner sermayelerin bütün mallarının devlet malı hükmünde olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle İİK'nun 82/1. maddesi uyarınca döner sermaye işletmesinin malları ile 3. kişiler nezdindeki hak ve alacaklarının haczi mümkün değildir

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
Esas No:2014/25264
Karar No:2014/31618
K. Tarihi:25.12.2014
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Manisa 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/07/2014
NUMARASI : 2014/125-2014/197
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibinde, borçlu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü icra mahkemesine başvurusunda; üniversite mallarının devlet malı olduğunu, haczedilemeyeceğini ileri sürerek borçlu üniversitenin Ziraat Bankası AŞ'deki hesapları üzerine konulan haczin kaldırılmasına ve icra müdürlüğünün 02.04.2014 tarihli haciz işleminin iptaline karar verilmesini istediği, mahkemece borçlunun bankadaki hesaplarına haciz konulmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; alacaklının 02.04.2014 tarihli haciz talebinin kabulüne dair işlemin de iptalini istemiştir.
209 sayılı Kanun gereğince kurulan öz sermayesi tümüyle devlet tarafından karşılanmış döner sermayeler ve bunlardan üretilmiş olan taşınır ve taşınmaz mal ve haklar aynı Kanun'un 3. maddesi uyarınca belirli bir kamu hizmetinin devamlılığına tahsis edilmiştir. Aynı Kanun'un 12. maddesinde; bu Kanun uyarınca kurulmuş döner sermayelerin bütün mallarının devlet malı hükmünde olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle İİK'nun 82/1. maddesi uyarınca döner sermaye işletmesinin malları ile 3. kişiler nezdindeki hak ve alacaklarının haczi mümkün değildir (HGK'nun 23.01.2008 tarih ve 2008/12-50 esas, 2010/8 karar sayılı kararı).
Görüldüğü üzere borçlunun bütün malları devlet malı niteliğinde olduğundan alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce İİK'nun 82. maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak haciz talebinin reddi gerekirken haciz kararı verilmesi anılan yasa hükümlerine aykırıdır.
O halde mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü ile icra müdürlüğünün şikayete konu kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
İİK 82/1 Madde
İİK 82 Madde

**********
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.