@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Elektrik Kurumunun Sizi Çarpmasını İstemiyorsanız
Bu konuya değinmeden önce tüm vatandaşlarımıza bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Mesken, ticarethane veya imalathane olsun, bir mahalli boşaltırken mutlaka kurumlarla yapmış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirin. Kurumlardan mutlaka BORCU YOKTUR yazısı isteyin. Aksi halde yolu mahkemelere ve icralara düşecek şekilde çok sorun yaşarsınız.

Elektrik faturası çok geldi, ne yapmalıyım? 
Elektrik faturası beklediğinden yüksek geldiğinde yapılması gerekenler nelerdir? Nerelere müracaat edilip hangi yollar izlenmelidir?
Şu bir kaç aydır herkes elektrik faturalarının yüksekliğinden şikayetçi. Biraz araştırınca da bakın ortaya ne çıkıyor? Tabi ki önce sürekli gelen zamlar, işini düzgün yapmayan görevliler ve elektrik dağıtım şirketlerinin sorumsuzluğu.
Fabrika çıkışı hatalı elektrik sayaçlarını takıyorlar sonra da vatandaşı mağdur ediyorlar.
Siz siz olun elektrik faturanız her zamankinden birazcık bile yüksek gelmiş olsun hemen itiraz da bulunun. Çünkü işini iyi yapamayan birkaç eleman yüzünden mağdur olmayın.
Eskimiş diye sayacınızı sökmeye gelenlerin elektrik kurumlarından geldiğine kesin emin olun. Mutlaka belge alın.
Mühür kopmalarına dikkat edin. Memur da olsa mühürü kopartmasına izin vermeyin. memuru şikayet edin.
Faturalarınızı üzerine alın.
Ayrıca elektrik ile ilgili yasal haklarınızı da bilin. 
Abone sözleşmesinde veya yönetmelikte sözleşmeyi adına imzalayan kiracı, kira konusunu boşalttığında veya sattığında da sözleşmeyi iptal ettirmezse; bu durumda doğan borçtan, sözleşmeyi kuran sıfatıyla sorumludur
Sözleşmenin tarafı olan abone, mahalden ayrılmış ise; böyle bir durumda Elektrik idaresinin yaptığı takibe itiraz etmek ve Elektrik kullanmadığını, başka bir ifade ile sözleşmeye bağlı olarak edimi teslim almadığını dile getirebilir, bunu ispatlayabilir ve buna hakkı vardır
Abone olarak gözüken eski kiracı bu borcu ödedikten sonra, kendisinden sonra oturan ve elektriği kullanan malikten sebepsiz zenginleşme esaslarına göre ödenen bedeli talep etmeden ilamsız icra yoluna gidebilir
Eski mal sahibinin elektrik borcunu yeni malik ödemek zorunda değildir.
Her sözleşme kural olarak, yalnız kendi tarafları için haklar ve borçlar doğurur. Borç ilişkisinden doğan alacağın ileri sürülmesi sadece borçluya karşı olur. Sözleşmede taraf olmayan davacının ihtirazi kayıt ileri sürerek başkasına ait olan borcu ödemesi zorunda bırakılması halinde; ödeme rıza ile olmadığından davacı, BK.nun 62. maddesinde anlamını bulan borçlu olmadığı şeyi özgür iradesi ile veren kişi durumunda kabul edilemez. Bu nedenlerle haksız iktisap gerçekleşmektedir. Bu duruma düşenler alacak davası açarak yasal faiziyle ödediği parayı kurumdan geri alabilir.
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri yönetmeliği gereğince, abonelik kime ait ise borç ondan tahsil edilir. Aynı yere farklı bir kişinin malik olması veya kiracı olarak girmesi sebebiyle Elektrik dağıtımı yapan şirket, fazla uğraşmamak için ilgilileri zorlamakta ve haksız ve dayanaksız takipler yapmaktadır.
Hukuki dayanağını bilenlerin başvuru ile, yeni malik tapu senedini sunmakla, yeni kiracı ise kira sözleşmesini sunmakla yeni abonelik tesis edilmektedir.
Bu madde "Aynı kullanım yerine ait başka müşterilerin önceki dönemlerine ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları yeni müşterinin üstlenmesi talep edilemez" demektedir.
Gerçekte Kamu Kuruluşlarının, Kamu hizmetlerini vatandaşlara yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde, eşit ve farklılık yaratılmaksızın sunması doğrudan görevidir. Davalı Kurum elinde olanak bulundukça kendisinden istenen hizmeti yerine getirmeye zorunludur.
Her sözleşme kural olarak yalnız kendi tarafları için haklar ve borçlar doğurur. Bu kurala sözleşmelerin nisbiliği denmektedir. Borçlar Hukukuna hakim olan temel ilke, sözleşmelerin nisbi hükmün doğurmasıdır. Yeni malik ile elektrik abonman sözleşmesi yapılabilmesinin Kurumun akdinin eski borcun ödenmesi koşuluna bağlanması hukuki dayanaktan yoksundur ve az yukarıda açıklanan hizmetin amacına tamamen terstir. Yeni malikin eski abonenin borcunu üstlendiği veya ona katıldığı iddia ve ispat edilmediği takdirde böyle bir yaptırım uygulamak hukuksuzluktur. Borç ilişkisinden doğan alacağın ileri sürülmesi sadece borçluya karşı olur, borç ilişkisi üçüncü kişiler için hüküm doğurmaz, sözleşme ile meydana getirilen alacak ya da borç şeklindeki hükümlerin hukuki sonuçlar meydana getirmesi sadece sözleşen taraflarla ilgilidir.
Davacı, ihtirazi kayıt dermeyan ederek borcu ödemek zorunda bırakıldığında BK.nun 62. maddesinde anlamını bulan borçlu olmadığı şeyi özgür iradesi ile veren kişi durumunda kabul edilemez. Bu durumda ödeme rıza ile olmadığından alacak davası açılarak ödenen bedel yasal faiziyle geri alınabilinir.
Kamu hukuku kuralları uyarınca kamu hizmeti görmekte olan kamu idareleri veya müesseseleri veya bunlara bağlı teşekküller ya da imtiyaz yolu ile bu hizmetleri yürüten işletmeler ( Devlet Demir Yolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, PTT, Belediye Otobüs ve Su İşletmeleri, Türkiye Elektrik Kurumu vs. ) şartlarına uygun şekilde başvuran her kişi ile sözleşme yapmakla yükümlüdürler ( Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, c-1, Ank.1991, sh. 373 vd; Tunçomağ Kenan: Türk Borçlar Hukuku, l, Genel Hükümler, 6. bası İst. 1976, sh. 241 vd; Oğuzman/Öz, sh. 133 ). Aksine davranış halinde Kamu Hukuku kurallarına göre şikayet veya dava yollarına başvurulabilir. Kaldı ki, bir çok halde bir tekel durumu da sözkonusu olduğu için özel hukuk esaslarına da dayanılabilir.
Dürüstlük kuralının bir sözleşme yapılmasını zorunlu kıldığı durumlarda, bu sözleşmeyi yapmaktan kaçınma ya da uyuşmazlık konusu olayda olduğu üzere bir başkasının borcunu ödeme şartına bağlamak dürüstlük kuralına aykırı düşer. Bu durumdan zarar gören taraf sözleşmenin yapılması için dava açabileceği gibi, sözleşmenin yapılmaması yüzünden uğradığı zararın tazmin edilmesini ya da ödemek zorunda bırakıldığı meblağın nedensiz zenginleşme yolu ile geri verilmesini dava edebilir. Zira, tekel durumundaki davalı, sözleşme yapma serbestisini kötüye kullanmış bulunmaktadır.

Eski Kiracının Elektrik Borcu Aboneliği
Öncelikle elektrik borcunuzu faize ve yasal işleme girmeden ödersiniz. Ödediğiniz faturanızla kiracıdan bu borcu alabilmeniz için icra takibi yapmalısınız. Eğer kiracınız itiraz ederse 7günlük ödeme süresi içinde itirazın iptali davası açarsınız. Mahkeme aşamasında o dönemde sizin kiracınız olduğunu ispat etmeye çalışırsınız. Kira sözleşmeniz, telefon su, elektrik, doğalgaz faturaları aidat borcunun kiracının üzerinde olduğunu göstermeye yeterli olabilir. Belge veya apartman yöneticisinden alacağınız makbuzda aidat borcunu kiracınızın ödediğini veya şahit dinleterek delillerinizi ileri sürdükten sonra davayı kazanma şansınız yüksek olacaktır. Ayrıca davayı kazandığınızda yasal faiziyle paranızı ve icra inkâr tazminatını da alabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 
Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 35 – (1) Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar serbest olmayan tüketicilere ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere uygulanır.
(2) Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. Görevli tedarik şirketi yazılı bildirimle birlikte kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.
(3) İkinci bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de belirtilir. Kalıcı veri saklayıcılarından en az biriyle ve yazılı olarak bildirimde bulunulmamış kullanım yerinin elektriği kesilemez.
(4) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir ve yerinde yapılan kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılır.  Kesme bildiriminde, kesme tarihine, saatine, mühür veya zaman damgası bilgilerine, endeks değerlerine ve kesmeyi yapan çalışana ait sicil numarasına veya şirket tarafından belirlenen koda yer verilmesi zorunludur.  Kesme bildirimi ayrıca kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye ve tedarikçisine bildirilir. Kesme işleminin sayacın fotoğraflanması ya da sayaç iç bilgileri raporuyla ispatlanması dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.
(5) İkinci bildirim sonrası kullanım yerinin elektriği kesilen tüketicinin borçlarına ilişkin;
a) Tüketicinin birikmiş borçlarını gecikme zamlarıyla birlikte 30 gün içinde ödememesi veya tedarikçi tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemesi halinde tedarikçi borcun güvence bedelinden mahsup edileceğine ilişkin yazılı ya da kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Zamanında ödemenin yapılmaması halinde;
1) Güncellenmiş güvence bedeli, son ödeme tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammını içeren toplam fatura tutarına eşit veya yüksek ise güncellenmiş güvence tutarı fatura tutarına mahsup edilir. Mahsup edilen güvence bedeli tutarı ile bu tutarı ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği tarihten itibaren kullanım yerinin elektriğinin bağlanacağına ilişkin bildirim kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak ya da yazılı olarak tüketiciye aynı gün içerisinde yapılır.
2) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Güncellenmiş güvence bedeli, son ödeme tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammını içeren toplam fatura tutarından düşük ise güncellenmiş güvence bedeli toplam fatura tutarına mahsup edilir ve tüketiciye aynı gün içerisinde yazılı ve kalıcı veri saklayıcılarından en az biri kullanılarak bildirimde bulunulur. Bildirimde güncellenmiş güvence bedelinin toplam fatura tutarını karşılamadığı, fark tutarın ve güvence bedelinin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda elektriğin bağlanacağı, borcun ödenmemesi durumunda sözleşmenin fesih edilebileceği ve muaccel hale gelmiş borcun yasal yollarla tahsiline gidileceğine ilişkin hususlar belirtilir.
b) Tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fiilen kesilmesi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması zorunludur. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler sonlandırılır. Oluşan masraf ve giderler tüketiciden talep ve tahsil edilemez.
(6) Tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına, görevli tedarik şirketi tarafından bu Yönetmelikte belirlenen oranı aşmamak üzere, gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı günlük olarak uygulanır.
(7) Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, birikmiş borçlarını gecikme zamları ile birlikte peşin ödeyerek veya görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt ederek görevli tedarik şirketine başvurması halinde tüketicinin elektrik enerjisi yeniden bağlanır.
(8) Aynı kullanım yerine ait başka tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni tüketicinin üstlenmesi talep edilemez.
(9) Tüketicinin borcu nedeniyle, aynı tüketicinin başka bir perakende satış sözleşmesine konu kullanım yerinin elektriği kesilemez.
(10) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Bu madde kapsamında yapılan işlemler, toplam borç tutarı ilgili yıla ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen kesme bağlama bedelinden düşük olan tüketicilere uygulanmaz.

Elektrik borcu için zamanaşımı süresi nedir?
Elektrik borcunda zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi gereğince on yıldır.

Elektrik Piyasası Sıkça Sorulan Sorular İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİLGİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANINIZ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24630&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.