@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi ÖrneğiHerhangi bir yargılama sırasında hakimin dava ile ilgili teknik bilgiye ihtiyaç duyması halinde bilirkişiye başvurulur. Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporun eksik yanlış hukuka aykırı olması durumunda tarafların bu rapora itiraz etmesine bilirkişi raporuna itiraz denir.

HMK Madde 281
(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. (Ek cümle:22/7/2020 7251/24 md.)
(2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir.
(3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.

CMK Madde 67
(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

__________ MAHKEMESİ’NE

Dosya Esas No: 

Duruşma Günü: __/__/2000

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZDA BULUNAN
DAVALI /DAVACI:
VEKİLİ :

KONU : ...../ ....... Esas numaralı dosya kapsamında ……. tarihli Bilirkişi Raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

  • Sayın Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı dosyasında __/__/2000 tarihinde sunulan bilirkişi raporunu değerlendirdiğimizde, eksik inceleme/hatalı değerlendirme yaptığı anlaşılmıştır.
  • Rapor, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan kaleme alınmıştır. Hakimin araştırılmasını talep ettiği kalemlere yer verilmemiştir. Raporda çelişkiler bulunmaktadır. Bu sebeple raporun Mahkeme kararına dayanak olması mümkün değildir.
  • Daha önce sunduğumuz ……………………. beyanlarımızdaki haklılığımız bilirkişi tarafından dikkate alınmamıştır.,
  • Tüm bu sebeplerle bilirkişi raporuna itiraz etme zaruretimiz doğmuştur. 
  • Yukarıda açıklanan sebepler ile  gerçeklikten ve hukuki dayanaktan yoksun bulunan bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunuyorıuz

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle eksik araştırılmış/hatalı hesaplama yapılmış olması nedenleri ile __/__/2000 tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda yeniden ve mümkünse farklı bir bilirkişiden talep edilen tüm hususları içerir ek rapor alınmasını arz ve talep ederiz. __/__/2000

Vekil
Avukat

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.