@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmezse...6100 sayılı HMK`nın 280. madde hükmüne göre bilirkişi raporunun taraflara tebliği gereklidir. 280. maddesinde, bilirkişi raporunun birer örneğinin taraflara tebliğ edileceği zorunlu kılınmıştır.
Bununla birlikte, tebliğ şekli konusunda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Bilirkişi raporu” başlıklı 67. maddesinde “… (4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanuni temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. denilmektedir.

Taraflara tebliğ edilmezse, 
6100 sayılı HMK'nın 281. maddesinde ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/5 maddesinde, tarafların bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan yasa kuralına uyulmaması aynı Kanun’un 27. maddesi gereğince tarafların, yargılama ile ilgili açıklamada bulunma, bu çerçevede iddia ve savunmalarını ileri sürme ve ispat etme hakkının başka bir deyişle hukuki dinlenilme hakkının ihlali olup, kararın sadece bu sebeple bozulması gerekmiştir.

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 10 Ekim 2019 tarih ve 2019/2874 E. 2019/4176 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin, bilirkişi raporunun davalıya tebliğ edilmemesini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 27 gereğince savunma hakkının kısıtlanması olarak değerlendirmiş ve hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanuni temsilciye süre verilir. 

Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir. 

Bilirkişi raporuna itiraz hakkı bulunmasına rağmen raporun tebliğ edilmediği cihetle, iddia ve savunma hakkının kısıtlandığı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmalıdır;

Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi ?

İtiraz Süresi

Hukuk yargılamasında, taraflar, bilirkişi raporunun kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

Ceza yargılamasında ise itiraz süresi, bilirkişiyi görevlendiren mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından takdir edilir.

Derleme @erolkaranet - 26.09.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.