@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Taşkın Haciz nedir- Şikayet Hakkı




Alacaklı kişi borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığı değerini değil de bundan kat kat fazlası miktar ve değerde malvarlığı üzerine haciz koymuştur. Borç miktarından çok fazla miktar için konulan hacizlere TAŞKIN HACİZ denir.
Borçlu taraf taşkın haciz iddiasını icra hukuk mahkemesine başvurarak fazlaya ilişkin olarak yapıldığını iddia ettiği hacizlerin kaldırılmasını isteyebilir. Bu durumda mahkeme değer tespit ettirir ve rapor sonucuna göre karar verir.
Taşkın haciz süresiz şikayete konu olabilir. İcra ve İflas Kanunu'nun 16/II maddesine göre; "...Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir." Ayrıca doktrinde, yapılan işlemin kamu düzenine aykırı olması hali de süresiz şikayet nedeni olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, taşkın (fazla) haciz işlemi, bir hakkın yerine getirilmemesi ve/veya kamu düzenine aykırı işlem anlamında değerlendirilebileceğinden süresiz şikayet mümkündür

Örnek Yargıtay kararı
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 05.04.2005 T., Esas: 2005/654, Karar: 2005/3728: " Davacı, Kuruma olan prim ve gecikme zamlarından dolayı borca yetecek miktardan fazla araç ve taşınmazın haczedildiğini, Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/76.D. iş sayılı dosyasında değeri tespit edilen ve borca yeten taşınmazlar dışında diğer taşınmazlar ve araçlar üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun m.62 de, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarın tahsil dairesince haczolunacağı belirtilmiştir.
Mahkemece Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/76 D. İş sayılı dosyası esas alınarak, değerleri tesbit edilen taşınmazların borca yeterli olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmişse de, yapılan araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir.
Davacının, Kurum'a 31.05.2002 tarihine kadar hesaplanan gecikme zamları ile birlikte 1.466.921.491.000 TL prim borcu olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmalık yoktur. Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/76 D. İş sayılı dosyası ile davacıya ait 3 adet parselin 14.02.2002 tarihi itibariyle 1.719.280.000.000 TL olduğu tesbit edilmişse de, bu tesbit işlemi, tesbit davasında taraf olmayan Kurum yönünden bağlayıcı değildir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62'nci maddesi karşısında; Mahkemece, davacının mal beyanında beyan ettiği ve haczedilen taşınır ve taşınmaz malları üzerinde değer tesbitine yönelik araştırma yapıldıktan sonra borç aslı ve hesaplanacak gecikme zammına yetecek miktar mal üzerindeki haczin devamı ile diğer mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 05.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Bunun yanında iki adet yargıtay kararı var.

İİD.14.06.1951 tarih 3212 Esas 3286 sayılı kararında da ‘’Haczedilmiş olan taşınmazın satış bedelinin borcu karşılamayacağı anlaşılmadıkça borçlunun diğer taşınmazlarına müracaat edilmeyeceği ‘’.....

Yargıtay İİD.27.04.1956 T.2530 Esas 2511 Sayılı kararında özetle İcra memurunun ,takip konusu alacak ve takip masraflarını karşılayacak miktardan fazla mal haciz etmemesi gerekeceği acıkça zikredilmiş

DErleme @erolkaranet - 26.02.2007  - Güncelleme - 01.08.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.