@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İşçiler Yıllık İzinlerini Kullanmak Zorundadır. • Yıllık izin kullanımı Anayasal bir hak olup detayları 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.
 • Anayasa'nın 50'nci maddesinde ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları Kanunla düzenlenir.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu 53'üncü maddeye göre, çalışanların yıllık izne hak kazanabilmeleri için bir tam yıl çalışmaları gerekir.
 • Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez
 • Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanun'un yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
 • İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi
  a) Bir yıldan beş yıla kadar (beşinci yıl dâhil) olanlara on dört iş gününden,
  b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
  c) On beş yıl (on beşinci yıl dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
  az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır.
 • On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
 • Yıllık izin süreleri, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
 • Ücretsiz izin dönemlerinde iş sözleşmesi askıda kabul edildiği için yıllık izin hak ediş tarihini ücretsiz izin günü kadar ileri bir tarihe erteler.
 • Derhal fesih varsa, tahakkuk eden ancak çalışan tarafından kullanılmayan yıllık izin ücretleri fesihte ödenir. Madde 59 
 • Anayasa'nın 50'nci ve İş Kanunu'nun 53'üncü maddeleri uyarınca kullanılmayan izinler hiçbir şekilde silinemez ve tamamı bir sonraki döneme aktarılır.
 • İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemez veya çalışan böyle bir talepte bulunamaz.
 • İşveren tarafından iverilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. Kullanılmayan izinler en son brüt ücret üzerinden hesaplanır 
 • İş Kanunu'nun 58'inci maddesi gereği, yıllık izin süresince bir çalışma yapılamaz. "Madde 58 - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir."
 • Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. 
 • Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.
 • İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir
 • Yasalar gereği çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir.
 • Gazeteciye en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla 4 hafta izin kullandırılıyor
Devlet Memurlarında Yıllık izin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu görevlilerinin izin hakkı
657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla 657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin içinde bulundukları yıl ve önceki yıla ait yıllık izinleri dışındaki kullanmadıkları izinleri yanar.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.