@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Anne Babanın Evlatlarına Hakareti Boşanma Sebebidir
Ortak çocuklara hakaret etmek, eşinin ailesini istememek ve aile sırlarını çevresiyle paylaşmak boşanma sebebidir.
Yargıtay'a kadar ulaşan bir boşanma davasından çıkan karar karı kocanın boşanmasını sağladı. Yerel mahkemeden bir sonuca ulaşamayan davalı karı koca sonunda temyiz edilmek üzere Yargıtaya başvurdu. Şikayetçiler birbirlerinden öylesine nedenlerle şikayetçi oldu ki, neticede her ailede olan bir olaydı. Ancak yasalar olaya bu yönden bakmadı ve hakaretlerin uçtuğu, ailelerin istenmemesi ve her şeyden öte ortada kalan çocukların anne ve babadan şiddet, hakaret görmeleri boşanmanın asli nedenleri olarak sayılınca çiftin boşanması Yargıtay kanalıyla meydana geldi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çocuğuna hakaret, eşinin ailesini istememek ve aile sırlarını paylaşmayı boşanma sebebi saydı.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’nde karşılıklı boşanma davası açtı.
Mahkeme, erkeğin davasını kabul ederek çiftin boşanmasına hükmetti. Karşı davacı kadın kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kocayı kusurlu bularak mahkeme kararını bozdu. Davacı erkek kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çocuğa hakaret eden tarafı kusurlu sayılması gerektiğine hükmetti.
Kararda şöyle denildi:
“Davacı erkeğin istinaf kanun yoluna başvurulmamak suretiyle kesinleşen eşini kovma, tehdit etme ve eşinin ailesine ‘Gelin kızınızı alın, öldürmemi mi bekliyorsunuz, boşayacağım’ demesi kusurlu davranıştır.
Davalı kadının da ortak çocuklara hakaret ettiği, eşinin ailesini istemediği ve aile sırlarını çevresi ile paylaştığı anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı erkek dava açmakta haklıdır.
Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir. Bölge adliye mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
2020/6186 E.
2021/782 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı erkeğin açtığı evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilerek boşanma ve fer’ilerine hükmedilmiştir. Hükme karşı davalı kadın tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve bölge adliye mahkemesi, davacı erkeğin tam kusurlu olduğundan bahisle, ilk derece mahkemesi hükmünün kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermiştir. Hüküm, davacı erkek tarafından temyiz edilmiştir.

adliye mahkemesi tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de; dosyanın tetkikinden davacı erkeğin istinaf kanun yoluna başvurulmamak suretiyle kesinleşen eşini kovma, tehdit etme ve eşinin ailesine “Gelin kızınızı alın, öldürmemi mi bekliyorsunuz, boşayacağım” deme kusurlu davranışları yanında, ortak konutun satılmasına karşı çıkan eşine şiddet uygulama, eşinin ve çocuklarının rızası hilafına İstanbul’dan Sivas’a tayin isteme, taraflar arasında yaşanan son olay sonrası eşini kovduktan bir süre sonra kadın eşin eve dönmesi üzerine evden ayrılma şeklinde gerçekleşen kusurlu davranışlarının bulunduğu; davalı kadının da ortak çocuklara hakaret ettiği, eşinin ailesini istemediği ve aile sırlarını çevresi ile paylaştığı anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle bölge adliye mahkemesi hükmünün BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine ver olmadığına, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 28.01.2021 (Prş.)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.