@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam

İcra Takiplerinde Avukatlık Ücreti 2022 - 2023
Alacak Takibinde Avukat Gerekli mi

İcra hukuku ile ilgilenmek ve icra takibi yapmak için avukat olmaya gerek var mı?
Söz konusu durum bir insanın hakkını onun adına onun vekili olarak savunmaksa alacak da bir hak olduğuna göre tabi ki vekâlet verilmesi işleri takip etmesi gereken avukatlar olacaktır.
İcra-İflas yasasından haberi olmayan, hadi bu yasayı da iyi biliyor anlıyor diyelim fakat İcra-İflas Kanunu'nun diğer kanunlarla olan ilişkisini bilemeyen insanlar neyi ne kadar yapabilirler. İcra takibi başlangıçta kolay gibi görünse de yasanın tam bilinememesi durumunda bir hak kaybına neden olmayacağına kim garanti edebilir.
Yasalar çerçevesinde insanların haklarını savunmak her alanda avukatların işidir. Eliniz tornavida tutmayı bilse de her cihazı tamir edebileceğiniz nasıl şüpheli ise hukukta karşıdan bakıldığında basit gibi dursa da yasaların yorumlanarak onu hakların kazanılması yönünde kullanmakta o denli zordur.
İcra iflas hukuku uzmanlık ister. Bunun uzmanı da kim olacak. Tabii ki avukatlar. Ayrıca hukuk dilini de herkes anlayamaz. Kelimelere ve manalara hâkim olmak lazım. Bu nedenle avukatlardan başka kimseler karışıklıklara neden olabilir.

Alacak Takibinde Avukatlık Ücreti
İcra Takibinde Avukatlık Ücreti Nedir?
İcra takibinde alacaklı kendisini bir avukat vasıtası ile temsil etmiş ise borçlu alacaklının avukatlık ücretini öder.
Avukatlık ücreti tarifeye bağlı olup tarife her sene Resmi Gazete'de belirlenir.

İşte Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında yer alan hükümler...

03 Eylül 2022 tarihli Resmi gazetenin 31942 sayılı yayınında açıklanan 2022/2023 Yılında uygulanacak olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7- (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8- (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11- (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 11.250,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.


*****
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1200,00 TL
  Takip eden her saat için 700,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2500,00 TL
  Takip eden her saat için 1300,00 TL
3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 2500,00 TL
  Takip eden her saat için              1200,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 1900,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
  a) Kira sözleşmesi ve benzeri 2300,00 TL
  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri    10000,00 TL
  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle 6000,00 TLYargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
  a) Duruşmasız ise 2400,00 TL
  b) Duruşmalı ise 3000,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 3900,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 8900,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için  
  a) Duruşmasız ise    5500,00 TL
  b) Duruşmalı ise  11000,00 TL
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 
4600,00 TL

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 1800,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 2100,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 3400,00 TL
4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 3700,00 TL
5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 2800,00 TL
6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 2800,00 TL

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


Yukarıdaki rakamlar TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN duyurduğu 2022/2023 yılına göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir.

Her yıl değişen oranlar ve ücretler için iliniz barolarının tarifelerini öğrenebilir, avukatlarla ücret konusunda görüşebilirsiniz.

Yıl yıl Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri için tıklayınız

2022 Yılı Avukatlık ücret tarifesi Tam metin

Güncelleme  - 03.09.2022

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam