@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Değiştirildi
4 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31913

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “39 uncu maddeleri,” ibaresi “39 uncu maddeleri ile 41/A maddesi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Diğer personel: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde müdür, müdür yardımcısı ve adli destek görevlisi dışındaki çalışanları,

o) Müdür yardımcısı: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Hizmetleri Şube Müdürlüğü.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 16/A- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilme sürecinde çocukların örselenmesini önleyici tedbirleri almak.

c) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilme sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.

d) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ihtiyaç duyulan konularda araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek.

e) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Müdürlüklerde bir müdür ile yeterli sayıda müdür yardımcısı, adli destek görevlisi ve diğer personel bulunur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosu.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosu

MADDE 27/A- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosunun görevleri şunlardır:

a) Mahkemeler tarafından verilen çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

b) Mahkemeler tarafından verilen çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Sosyal inceleme raporu adli destek görevlisi tarafından ilgili kişilerle görüşmeler yapılmasının yanında, sosyal ortam incelemeleri gerçekleştirilmek suretiyle hazırlanır. Sosyal ortam incelemesi yapılamaması ya da bu incelemeye gerek görülmemesi hâlinde gerekçesi raporda belirtilir.

(4) Hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenen kişilerin yanı sıra, çocuğun üstün yararının gerektirmesi hâlinde tarafların sosyal çevresini oluşturan ilgili kişilerle de görüşmeler yapılabilir.

(5) Sosyal inceleme yapılan kişilerin tespit edilen diğer destek ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik tedbir önerilerine de sosyal inceleme raporunda yer verilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 75- (1) Müdürlüklerde bir müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı, adli destek görevlisi ve diğer personel görev yapar.

(2) Müdürlüklerde görev yapan personelin özlük işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adalet komisyonu” ibaresi “Bakanlık”, “zabıt kâtibi” ibaresi “diğer personel”, üçüncü fıkrasında yer alan “zabıt kâtipleri” ibaresi “diğer personel” şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına “duyulması hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “yardımcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentlerinde yer alan “yardımcı” ibareleri “diğer” olarak, (f) bendi aşağıdaki şekilde, (h) bendinde yer alan “ve Temmuz aylarında” ibaresi “ayı içerisinde” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili verilerin güvenilir adli istatistik elde edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde UYAP’a doğru, eksiksiz, zamanında ve usulüne uygun girildiğini denetlemek.”

“k) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.

l) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.”

“m) Mevzuatla ya da Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe 78 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 78/A- (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde müdürlüğü temsil etmek, müdürün yokluğunda müdüre vekâlet etmek.

b) Müdüre ait görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak.

c) Müdür tarafından yapılan iş bölümü uyarınca müdürlükçe gerçekleştirilen iş ve işlemleri izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Müdürlükçe gerçekleştirilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesine yönelik gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Tutulacak kayıtlar

MADDE 79/A- (1) Müdürlükte aşağıdaki kayıtların tutulması zorunludur:

a) Müdürlük esas kaydı.

b) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kaydı.

c) Adli görüşme kaydı.

ç) Adli yardım kaydı.

d) Talimat kaydı.

e) Disiplin soruşturma kaydı.

f) Muhabere kaydı.

g) Zimmet kaydı.

ğ) İhtiyaç duyulan diğer kayıtlar.

Müdürlük esas kaydı

MADDE 79/B- (1) Mahkemeler ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılması istenen iş ve işlemler ile ilgilisi tarafından yapılan başvurular üzerine yürütülen iş ve işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, evrakın müdürlüğe geldiği tarih, ilgilinin başvuru tarihi, tarafların adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile varsa vekil ya da kanuni temsilcilerinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon numaraları, istemde bulunan merci ve dosya numarası ile istem konusu ve düşünceler sütunları yer alır.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kaydı

MADDE 79/C- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla ilgilisi tarafından UYAP veya e-Devlet sistemi aracılığıyla gönderilen ya da fiziki olarak yapılan başvurular üzerine müdürlükçe yürütülen işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, başvuru tarihi, hak sahibi ile yükümlünün ve varsa kanuni temsilcilerinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon numaraları, varsa vekillerinin adı, soyadı, hak sahibi veya yükümlü yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri adresi, ilgili ilam veya tedbir kararını veren mahkeme, kararın tarih ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır.

Adli görüşme kaydı

MADDE 79/Ç- (1) Mahkemeler ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli görüşme odasında yapılması istenen iş ve işlemlere ilişkin safahatın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, evrakın müdürlüğe geldiği tarih, tarafların adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile varsa vekil ya da kanuni temsilcilerinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon numaraları, istemde bulunan merci ve dosya numarası ile istem konusu ve düşünceler sütunları yer alır.

Adli yardım kaydı

MADDE 79/D- (1) Başvuru üzerine müdürlükçe adli yardım değerlendirmesi için gerekli olan belgelerin UYAP ya da e-Devlet sistemi üzerinden temin edilerek ilgilinin adli yardım hizmetine yönlendirilmesine ilişkin işlemlerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, ilgilinin başvuru tarihi ile adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, e-tebligat adresi, telefon numarası ve düşünceler sütunları yer alır.

Talimat kaydı

MADDE 79/E- (1) Başka yer müdürlüklerinden gelen talimat taleplerine ilişkin müdürlükçe yürütülen işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen müdürlük, talimat evrakının tarih ve dosya esas numarası, tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon numaraları, varsa vekillerinin adı ve soyadı ile taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de gösterecekleri yerleşim yeri adresi, talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ile sonucuna ilişkin sütunlar yer alır.

Disiplin soruşturma kaydı

MADDE 79/F- (1) Müdürlükte görevli personel hakkında idari yönden yürütülen soruşturmalar ile sonuçlarına ilişkin safahatın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, mağdur veya şikâyetçinin kimlik ve iletişim bilgileri, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, hakkında soruşturma açılan personelin adı, soyadı, e-tebligat adresi, görev yeri, suçun türü, belgenin geliş tarihi, disiplin soruşturmasına başlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden uzaklaştırma kararı ile nihai karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karşı başvurulan kanun yolu ve sonucu sütunlarından oluşur.

Muhabere kaydı

MADDE 79/G- (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak ile başka yer müdürlükleri veya diğer mercilere gönderilmek üzere verilen evraka ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen müdürlük ya da diğer merci, evrakın geliş veya gönderilme tarihi, özeti ve düşünceler sütunları yer alır.

(3) Muhabereye gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tabi tutulmaz sadece kayıtta aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.

Zimmet kaydı

MADDE 79/Ğ- (1) Müdürlüklerden çeşitli mercilere zorunlu nedenlerle fiziki olarak gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı, soyadı, görevi ve imzası ile düşünceler sütunları yer alır.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Tutulacak kartonlar

MADDE 79/H- (1) Müdürlükte aşağıdaki kartonların tutulması zorunludur:

a) Dosyanın işlemden kaldırılmasına dair karar kartonu; dosyanın işlemden kaldırılmasına yönelik verilen kararların saklandığı kartondur.

b) Disiplin kartonu; disiplin soruşturmaları sonucunda verilen kararların muhafaza edildiği kartondur.

c) Dosya gönderme kartonu; yetkili müdürlüğün değişmesi nedeniyle dosyanın başka yer müdürlüğüne gönderilmesine ilişkin yazıların muhafaza edildiği kartondur.

ç) Teftiş kartonu; adalet müfettişlerince yapılan teftişler sonucunda düzenlenen öneriler listesinin saklandığı kartondur.

d) Denetim kartonu; Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan denetimler sonucu tanzim edilen tutanakların saklandığı kartondur.

e) Tebligat ve posta gönderileri kartonu; görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

f) Zimmet kartonu; müdürlükçe UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine ilişkin belgenin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve bu kartonda muhafaza edilir.

g) İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zabıt kâtibi ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasına “istatistikler” ibaresinden sonra gelmek üzere “doğru, eksiksiz, zamanında ve usulüne uygun şekilde” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “ve Temmuz ayları” ibaresi “ayı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.