@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Sanal Para Müzekkere, Haciz Talebi Dilekçesi ve 89/1 İhbarname Örneği
Sanal (Kripto) Para Hesaplarının Tespiti amaçlı müzekkere örneği

..... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
..........................
DOSYA NO :
ALACAKLI :
VEKİLİ :
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS: SERMAYE PİYASASI KURULU
KEP ADRESİ :
BORÇLU :

Yukarıda esası yazılı dosya kapsamında yapılan takip kesinleşmiştir. 
Borçlunun borsa hesaplarının ve kripto para hesaplarının haczi için yukarıda adı ve adresi belirtilen Sermaye Piyasası Kuruluna müzekkere yazılarak borçlunun borsa hesaplarının ve kripto para hesaplarının ve hesabın olduğu aracı kurumların bilgilerinin istenmesine bu hususta müzekkere yazılmasına ve müzekkerenin kep üzerinden gönderilmesini  müvekkilim adına saygılarımla vekaleten talep ederim

Alacaklı Vekili

Av…………….

*************************
Sanal (Kripto) Para Hesaplarının Haczi amaçlı müzekkere örneği

..... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
..........................

DOSYA NO :
ALACAKLI :
VEKİLİ :
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS: SERMAYE PİYASASI KURULU
KEP ADRESİ :
BORÇLU :

Yukarıda esası yazılı dosya kapsamında yapılan takip kesinleşmiştir. 
Borçlunun nezdinde kayıtlı kripto para borsalarında hesabı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
İcra İflas Kanunu madde 89 uyarınca aşağıda isim ve adreslerini bulunan kripto para borsalarında borçlu şahıs …’a ait  borsa hesaplarının ve kripto para hesaplarının TÜM HAK VE ALACAKLARINA haciz konulmasının sağlanması için 89/1 Haciz ihbarnamesinin yazılmasını ve KEP  (e-tebligat ile ) Adreslerine KEP adreslerine gönderilmeyecek ihbarnameler için hızlı posta ile gönderilmesini müvekkilim adına saygılarımla vekaleten talep ederim

Alacaklı Vekili

Av…………….

***************

Sanal Para 89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği

Örnek No: 20**
(Değişik:RG-16/4/2013-28620) 

T.C.
...................... İcra Dairesi 
Dosya No : ........................

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ


1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ............................ ........................ ...................    
    ve adresi : .......................... ........................ ...................    
2-Alacaklının ve varsa vekilinin  ............................ ....................... ...................    
   adı, soyadı ve adresi : .......................... ....................... ...................    
3-Borçlunun ve varsa vekilinin  ............................ ....................... ...................    
   adı, soyadı ve adresi : .......................... ....................... ...................    

4-Haczin neye ilişkin olduğu  ............................ ....................... ...................    
   ve haczin hangi miktar için ............................ ....................... ...................    
   yapıldığı : ............................ ....................... ...................    

5-Alacak tutarı ile faiz ve ............................ ....................... ...................    
   giderler : ............................ ....................... ...................    


Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki .............................. lira alacağı (malı) üzerine ..../..../...... tarihinde haciz konulmuştur. 
” Borçlunun nezdinizde doğmuş doğacak hak ve alacaklarının borca yeter kısmının haczine, Kripto para yönünden; kripto paranın normal para birimlerine çevrilmesi halinde borçluya ödenmeyerek dosyamıza gönderilmesi, doğrudan iş bu haciz ihbarnamesine istinaden borçlunun yapacağı iş ve işlemlere kripto para, TL vs. Diğer hak ve alacakların havale, ödeme, transfer vs. yapması hariç işlemlerine engel olmayacak şekilde haciz işlemi yapılması, hesabının bloke edilmemesi, borçluya ödenecek her türlü hak ve alacakların dosyamıza gönderilmesi,
Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren   (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur. (İİK m.89)


   ..../..../...........
   İcra Müdürü
 Mühür ve imza


İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı                       : 
İban No                           :
 
* Madde 89/2, 3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir. 

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder. 

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir. 

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 59’a karşılık gelmektedir.

Derleme @erolkaranet - 04.07.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.