@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Devremülk Alanlar ve Alacaklar Dikkat..Zaman zaman büyük dolandırıcılık ya da hayal kırıklıkları yaşatan devre mülk hakları, alış ve satışları vatandaşın başını ağrıtmaya devam ediyor. Kullanmadığı halde her yıl  gider payı, aidat veya katılım payı ödemek zorunda kalanlar, kullanma döneminde yaşanan mağduriyetler, muhatap bulamama gibi sorunlar hep yaşanılan dertler olarak dile gelmektedir.

29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni bir düzenleme ile devre mülk sahipleri biraz nefes alacak gibi. 

Yayınlanan yeni yönetmelikten önemli maddeler şöyle

  • “ön ödemeli devre tatil,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı
  • Devre tatil satışı gerçekleştirecek satıcıların devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmaları zorunludur.
  • Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamaz.
  • Şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmeleri on yıldan fazla süre için kurulamaz.
  • Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamaz.
  • Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az doksan gün önce sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirirse, o dönem için tüketiciden yıllık gider payı, aidat, katılım bedeli, genel idari masraf ve benzeri herhangi bir isim altında bir bedel talep edilemez.
  • Devre tatil sözleşmeleri hakkında, bu Yönetmeliğin sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmeleri ile Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kurulan devre tatil sözleşmeleri hakkında bu Yönetmeliğin, bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükümleri ile birlikte bu Yönetmeliğin 17/A maddesi hükümleri uygulanır.

İşte 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme: 

29 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31907

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön ödemeli devre tatil,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “bu hakkın bir dernek üyeliğine ya da şirket ortaklığına bağlı olarak tanınması” ibaresi “devre tatil satışının finansal kiralama ile yapılması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanını” ibaresi “Ticaret Bakanını” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiş, (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Proje: Ön bilgilendirme formunda, sözleşmesinde, ticari reklam ve ilanında veya yapılan tanıtımında yer verilen devre tatile konu bağımsız bölümler ve varsa bu bağımsız bölümler ile bir bütün oluşturan ortak kullanım alanları, sosyal tesisler ve çevre düzenlemesi ile bunlardan yararlanmaya ilişkin unsurları oluşturan birbirleriyle bağlantılı tüm yapıları,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Genel Esaslar, Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü”

“Genel Esaslar

MADDE 4/A – (1) Devre tatil satışı gerçekleştirecek satıcıların devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmaları zorunludur.

(2) Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamaz.

(3) Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kurulamaz.

(4) Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamaz.

(5) Şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmeleri on yıldan fazla süre için kurulamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön ödemeli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde” ibaresi “devre mülk sözleşmelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, satışın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı” ibaresi “Satıcı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Devre tatil hakkının kullanılmaması

MADDE 17/A- (1) Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az doksan gün önce sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirirse, o dönem için tüketiciden yıllık gider payı, aidat, katılım bedeli, genel idari masraf ve benzeri herhangi bir isim altında bir bedel talep edilemez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Devre tatil sözleşmeleri hakkında, bu Yönetmeliğin sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmeleri ile Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kurulan devre tatil sözleşmeleri hakkında bu Yönetmeliğin, bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükümleri ile birlikte bu Yönetmeliğin 17/A maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-1’inin (j) bendinde yer alan “Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) “Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.