@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sigortalı Çalışan Stajyer Avukatların Yönetmeliği ÇıktıKamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Öte yandan, söz konusu yönetmelik ilk kez Barolar dışında Bakanlıkça hazırlanan ve yürütülecek bir yönetmelik olarak dikkat çekmektedir.

22 Haziran 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31874

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE

SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununu,

b) Staj: Avukatlık stajını,

c) Stajyer: Avukatlık stajı yapan kişiyi,

ifade eder.

Stajın yapılması

MADDE 5- (1) Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, Kanunda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilirler.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 6- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını ve bittiğini görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirir. Görev ve işyeri değişikliği halinde de aynı bildirim yapılır.

Avukat yanında staj

MADDE 7- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar stajlarının avukat yanındaki kısmını,  staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamuda görev yapan ve aylıksız veya ücretsiz izin almak suretiyle stajına devam edenler, görevlerine dönmeleri halinde stajlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlar.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 #Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.