@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamMeralarda Hayvan Otlatma 110 TL OlduHayvancılıkla uğraşan vatandaşların meralarda hayvan otlatmak için verecekleri ücretler ve otlatma süreleri hakkında duyurular muhtarlar vasıtasıyla duyurulmaya başlandı. İlden ile değişen merada otlatma ücreti 110 TL'ye kadar çıkmaktadır.

İllere göre değişiklik gösteren ve 2022 yılında İl Mera Komisyonunca tespit edilen otlatma bedeli beher Büyükbaş Hayvan için 13 TL ila 110,00 TL, beher küçükbaş hayvan için 3 TL ila 11 TL olarak belirlenirken, aykırı davrananlara alınan bu ücretlerin üç katı oranında ceza kesileceği de belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin muhtarlar vasıtasıyla yaptığı duyuruda, köylünün ortak kullanım alanı olan mera, kışlak ve yaylaklarda hayvan otlatanlardan hayvan başına alınacak tutarları ve süreleri bildirdi.

Bazı illerdeki otlatma ücretleri şöyle

  • Kırklareli büyükbaş hayvan başına 13,32 TL ve küçükbaş hayvan başına 3,10 TL
  • Diyarbakır büyükbaş hayvan başına 110,00 TL ve küçükbaş hayvan başına 11,00 TL
  • Kastamonu büyükbaş hayvan başına 31,25 TL ve küçükbaş hayvan başına 3,125 TL

Valilikler tarafından dağıtımı yapılan yazıda, mera, kışlak ve yaylaklarda hayvanlarını otlatan üreticiler hakkında alınan karardan önemli maddeler

* 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 31.07.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliği Hükümleri uyarınca ihtiyaç fazlası Mera ve Kışlakların her türlü kiralama işlemleri İl Mera Komisyonlarınca yürütülmektedir. 

* İlimiz mülki sınırları dâhilinde bulunan mera, yaylak ve kışlak alanlarında ıslah amaçlı kiralama talepleri Mera Yönetmeliğinin 7. Maddesi hükümlerine göre ayrıca değerlendirilecektir.

* İlimizde mevcut meralarda otlatma tarihleri 15 Mart 2022 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir.

* Meralardan, meranın ait olduğu mahallede ikamet eden veya tahsis kararı alınan hayvan sahipleri yararlanacaktır.

* Otlatma Mevsiminde mera, yaylak ve kışlaklara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan sokulmayacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera ıslah ve amenajman projeleri yürütülen yerleşim birimlerinde projeler kapsamında hazırlanan otlatma planlarına göre otlatma yapılacaktır.

* Mera alanlarında otlatma hakkının üstünde hayvan otlatılamaz, otlatma haklarından fazla hayvan otlatanlardan bu ücret, her fazla hayvan sayısı için üç katı olarak tahsil edilir. Yapılan tahsilatlar ilgili Belediyeler tarafından o yerin mera, yaylak ve kışlak alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacıyla Belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilecek ve amacı dışında kullanılmayacaktır. İl Mera Komisyonunca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Mera Kanununun 26 ncı maddesinde öngörülen hususlara riayet etmeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma hakları, Bakanlık taşra teşkilatının teklifi ve valilik onayı ile en az 7 gün, en çok 30 gün süre ile geçici olarak, aynı fiilin tekrarı halinde ise yararlanma hakkı bir otlatma dönemi için iptal edilir.

* Gerek İlimizdeki ve gerekse İlimiz sınırları dışından gelen sürü sahiplerinin İlimizdeki mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz hayvan otlattıklarının tespiti halinde, 2022 yılında İl Mera Komisyonunca beher  Hayvan için üç katı olarak tahsil edilir. Yapılan tahsilatlar ilgili Belediyeler tarafından o yerin mera, yaylak ve kışlak alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacıyla Belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilecek ve amacı dışında kullanılmayacaktır. İl Mera Komisyonunca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

* Mera, yaylak ve kışlak arazisini sürmek sureti ile tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapanlar hakkında, ilgili Kaymakamlıklar tarafından 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca kanuni işlem yapılacaktır.

* Mera, yaylak ve kışlaklara çıkan vatandaşların güvenliklerinin sağlanması amacı ile sorumluluk sahasına göre ilgili Jandarma Komutanlığı tarafından geçici köy korucularından da yararlanmak suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır. Yapılan Genel Emirde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi halinde ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutularak ilgili kurumlarla koordine edilecektir.

* Sürü sahiplerinin meralarda hijyenik tedbirler almadan, süt ürünleri üretimine ve imalat yeri gösterilmeyen ürünlerin kullanımına ve piyasaya arzına müsaade edilmeyecektir. Belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. fıkrası ve 41. maddenin 1. fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında kanuni işlem yapılacaktır.

 * Otlatma mevsimi boyunca kolluk kuvvetlerince devriyeler tesis edilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak, terör örgütlerinin bu bölgelerde faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecektir.

* Özel mülkiyete ait Meraların kapasitelerini aşmayacak şekilde Mülkiyet sahiplerince kiraya verebilecektir.

* Çoban ve göçerlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek otlatma sezonuna ait İl Makamınca onaylı Çoban/Göçer Kimlik kartının mutlaka bulundurulması gerekmektedir.

* Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak Kanunlarda başka özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu Hükümleri uyarınca kanuni işlem yapılacaktır.

Bu “Valilik Genel Emri” nin görev ve sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Mahalle Muhtarlıkları ile Jandarma Teşkilatı tarafından Mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır. “Valilik Genel Emri” nin uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, Mahalle Muhtarlıkları ve ilgili diğer Resmi Daireler tarafından ifa edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA OTLATMA YÖNETİMİ UYGULAMA ESASLARI  için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam