@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Avukat, Doktor ve Eczacılara Vergi İncelemesi Başladı

Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki tüm doktor, avukat ve eczacıları vergi incelemesine alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, vergi denetim elemanları, avukat, eczacı, muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarında çalışarak gelir vergisi beyannamesi veren doktor nezdinde sektör incelemesi yürütecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, inceleme öncesi doktor, avukat ve eczacıların bu yıl verdiği gelir vergisi beyannamelerini de değerlendirmeye aldı.

Bu değerlendirme sırasında avukatların, doktorların, eczacıların  zarar ya da sıfır gelir beyan ettiği görüldü.

Süreç İçerisinde Olacakları Unutmayın 
 • Vergi incelemesi tebliğ ile başlar.
 • Defter beyan sistemine tabi olduğunuz için mali müşavirinizden defterin dökümünü isteyiniz.
 • Defter ve belge isteme yazısı e-teblig olarak gelebilir. Yazılı gelmek zorunda değil.
 • Sınırlı inceleme süresi 6 ay, tam inceleme süresi 1 yıldır.
 • İnceleme devam ederken vergi müfettişi sizden farklı evraklar veya izahlar talep edebilir.
 • Vergi müfettişi Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazarak vekil olduğunuz tüm dosyaların listesini isteme hakkına sahiptir.
 • Vekil olduğunuz dosyalar,
 • Müvekkil ifadeleri (alınabilir)
 • Banka hesap hareketleri
 • Sizin ifadeniz ve sunacağınız deliller
BİLMENİZDE FAYDA VAR (*)

1. VERGİ İNCELEMESİ NEDİR? 

Vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde vergi inceleme yetkisine sahip olanlarca yapılan derinlemesine bir araştırmadır.

2. AVUKATLAR VERGİ İNCELEMESİNE TABİ MİDİR?

Vergi Usul Kanununa veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler. Bu anlamda, avukatlar da birer serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefi olduklarından vergi incelemesine alınabilirler.

3. VERGİ İNCELEMESİNE ALINMANIZIN SEBEBİ NEDİR?

Malum olduğu üzere serbest meslek erbabı olarak avukatlar da hizmet ifası sebebi ile mükellef durumunda bulunduklarından, Vergi Usul 2Kanunu ile düzenlenen serbest meslek mensuplarına ilişkin ödevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu ödevlerin başında serbest meslek kazanç defteri tutmak, verginin türüne göre aylık, üç aylık ya da yıllık olarak beyanname vermek vb. gelmektedir. Vergi daireleri, meslek mensupları tarafından verilen beyannameler yahut beyanname eklerinde vergi kanunlarına muhalefet edildiği ve bu yolla vergi kaybına sebebiyet verildiği hususuna ilişkin olarak yapılan risk analizleri sonucunda bazı emarelere ulaşırsa vergi incelemesine alınabilirsiniz. Ancak vergi incelemesine alınmak için sadece beyanname ve ekleri üzerinde yapılan risk analizi sonuçları gerekmez. Harici olarak elde edilen veriler ile de vergisel ödevlerin yerine getirilmediği hususunda vergi idaresinin tespitte bulunması halinde de vergi incelemesine maruz kalabilirsiniz. Örneğin; banka hesap hareketlerine kıyasla beyannamede gösterilen matrahın düşük olması, UYAP üzerinden yapılacak taramada vekaletinizin bulunduğu dosya sayısına kıyasla düşük vergi beyan edilmesi gibi durumlar, vergi idareleri tarafından incelemeye alınmanız için gerekçe olarak kabul edilebilir. Son olarak, hakkınızda yapılacak ihbarlar da incelemeye alınmanıza sebebiyet verebilir.

4. VERGİ İNCELEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Vergi incelemesi, neticesi alınmamış, yani içinde bulunulan hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar (içinde bulunulan yılı takip eden yılın başından başlamak üzere beş yıl) her zaman yapılabilir.

5. VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ OLANLAR KİMLERDİR?

Vergi Usul Kanununa göre incelemeye yetkili olanlar şunlardır:
 • Vergi müfettişleri
 • Vergi müfettiş yardımcıları
 • İlin en büyük mal memuru
 • Vergi dairesi müdürleri
 • Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar
Vergi Usul Kanunu, inceleme yetkisine haiz olanları sınırlı olarak belirdiğinden, sayılanlar dışında hiç kimsenin vergi incelemesi yapma hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, vergi incelemesi geçirecek olmanız halinde evvela inceleme görevlilerinin kimlik ibraz etmelerinin talep edilmesi gerekmektedir. Kanun gereği, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir kimlik bulundurmak ve gittikleri yerde incelemeye başlamadan evvel bu kimliği ilgililere göstermek zorundadırlar.

6. VERGİ İNCELEMESİ NEREDE YAPILIR?

Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde, yani mükellef avukatın bürosunda yapılır. Home-office (evin bir bölümünün iş yeri olarak kullanılması) durumunda ise, işyeri ve kişisel yaşam alanlarını birbirinden ayırmak zor olduğundan inceleme esnasında sıkıntılar yaşanabilir. Home-office olarak kullanılan avukatlık bürolarında inceleme yapılacak olması halinde, vergi incelemesine yetkili olanlara, kişisel yaşam alanınızın nerelerden ibaret olduğunu, çalışma alanınızın ise neresi olduğunu gösteriniz ve mutlaka bu durumu inceleme tutanağına geçirtiniz.

7. İNCELEME NASIL BAŞLAR? Vergi incelemesi, inceleme elemanının görev yaptığı birimde düzenlenip inceleme elemanına tebliğ edilen görevlendirme yazısı ile başlar. 6Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar.

(*) Kaynak : TBB Dergisi
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.