@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vaizliğe Atanan Müftünün İtirazını Danıştay ReddettiHatay'da müftü olarak görev yapan Diyanet çalışanının yaptığı usulsüzlük, devamsızlık, personele karşı engelleyici ve tehditkar eylemleri, kamu malını ve toplanan yardım paralarını şahsi amacı için kullanan müftünün vaizliğe atanması yönünde verilen karara Danıştay onay verdi.

Hatay İli, Dörtyol İlçesinde İlçe Müftüsü olarak görevliyken,  İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu Öğretim Programını kısmen engel olan,  Kur'an Kursu öğreticilerine beddua eden, farklı ilde izinli iken TDV Hizmet aracını 20 gün şahsi amacı için kullanan, Kur'an kursları yararına düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirleri nereye harcadığı bilinmeyen müftünin eylemleri müfettişlerce tespit edilmişti.

Başkanlık tarafından başka bir ile vaiz olarak atanan müftünün yaptığı itirazı Danıştay reddetti.

İşte o karar metni.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/1821 E. , 2021/954 K.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/1821
Karar No : 2021/954

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Başkanlığı
VEKİLİ : ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : Hatay İli, Dörtyol İlçesi'nde müftü olarak görev yapan davacının, Kayseri İl Müftülüğüne vaiz olarak atanmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E: ..., K: ... kararıyla; memurların atanmasında aranan kamu yararı ve hizmet gereklerinin; işlemin sebebi olarak gösterilen eylemler ve bu eylemler nedeniyle verilmiş bulunan cezaların ağırlık ve niteliği de gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmekte olup, dava konusu işlemin sebebi olarak gösterilen ve soruşturma raporunda bahsi geçen eylemlerin, bu nitelik ve ağırlıkta bulunmadığı kanaatine varıldığı, bu durumda, davacının sübuta eren eyleminin sadece disiplin cezasını gerektirecek bir mahiyet taşıması, naklen tayin müessesesinin cezalandırma amaçlı kullanılamayacağı, bunun dışında ayrıca yöneticilik görevinden alınmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmaması nedeniyle dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosya, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Hatay İli, Dörtyol İlçesinde İlçe Müftüsü olarak görev yapan davacı hakkında, bir takım iddialara ilişkin yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen ... tarihli ve ... sayılı soruşturma raporunda; davacının Başkanlıkça tüm Türkiye'de uygulamaya konulan İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu Öğretim Programının birinci dönemini, Kur'an Kursu öğreticilerine "sadece temel eğitimle yetineceksiniz" diyerek Dörtyol İlçesinde uygulanmasına izin vermediği, programı "hizmet amacı taşımayan ve Devlet bütçesine zarar verdirme gayreti olarak" nitelediği, programı uygulamak isteyen Kur'an Kursu öğreticilerine toplantılarda beddua ettiği, 18/06/2012-08/07/2012 tarihlerinde kullandığı yıllık izni sırasında oğlunun düğününü yapmak amacıyla mülkiyeti TDV Dörtyol Şubesine ait hizmet aracı ile Hatay İlinden Erzurum İline gidip geldiği ve 20 gün hizmet aracını özel işlerinde kullandığı, 2011 ve 2012 yıllarında Kur'an kursları yararına düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirleri herhangi bir tutanak olmadan elden teslim aldığı, bu gelirleri bankaya yatırmadan ve herhangi bir belge almadan harcadığı hususlarının sübut bulduğu, bu nedenle disiplin yönden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca üç ayrı aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırılması, idari yönden ise; davacının vatandaş ve görevliler nezdinde güven ve itimadı sarstığı, Başkanlığı iyi bir şekilde temsil edemediği ve amir olarak görevine devam etmesi halinde zikredilen eylemlere devam edeceği, bu nedenle idarecilik görevinden alınarak durumuna uygun kadroya atanması teklif edilmiştir.

Anılan raporda getirilen teklif doğrultusunda disiplin yönünden davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca ayrı ayrı ve iki defa olmak üzere 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yine anılan raporda getirilen teklif doğrultusunda tesis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu'nun ... tarihli ve ... sayılı kararı ile; davacının soruşturma raporuyla tespit edilen eylemleri nedeniyle kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak idarecilik görevinden alınarak durumuna uygun bir kadroya naklinin yapılmasının uygun olacağına karar verilmiş ve ... tarih ve ... sayılı işlem ile de Kayseri İl Müftülüğüne vaiz olarak ataması yapılmıştır.

Bunun üzerine, söz konusu atama işleminin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet gereği görev veya yer değiştirme" başlıklı 36. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin hizmet gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden; davalı idarece mevzuatın öngördüğü takdir yetkisi çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gereklerini dikkate almak suretiyle naklen atama işlemi tesis edilmesi mümkün olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin de hizmet gereği olarak görev ve yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılması mümkündür.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacının yukarıda belirtilen iddialara ilişkin geçirdiği soruşturmaya konu eylemleri nedeniyle davacının, vatandaş ve görevliler nezdinde güven ve itimadı sarstığı, Başkanlığı iyi bir şekilde temsil edemediği ve amir olarak görevine devam etmesi halinde zikredilen eylemlere devam edeceği, bu nedenle kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak idarecilik görevinden alınarak durumuna uygun kadroya atanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının sübut bulan söz konusu eylemleri ile görevinin önem ve özelliği de dikkate alındığında hakkında tesis edilen dava konusu naklen atama isteminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.