@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tek Bir Tuş O Suça Sürükler
Hakaret suçu

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Kişilere Karşı İşlenen Suçlar kısmında ve Şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi ile 131. maddesi arasında yer almaktadır. Şerefe karşı suçlar ile kişilerin değeri olan şerefi, saygınlığı ve onuru korunmak istenmektedir

Günümüzde sosyal medyada hakaret suçunun aleni hali tek bir tuş vasıtasıyla gerçekleştirilebildiğinden daha kolay bir  hal almıştır. Nitekim Facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya ağları internet kitle iletişim aracı olarak kullanıyor olması nedeniyle bu ağlar üzerinden yapılan hakaret aleni olarak değerlendirileceği kuşkusuzdur.

İnternetten Basit Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/1)

İnternet veya sosyal medya üzerinde suçun basit şeklinin işlenmesi halinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir (TCK m.125/1).

İnternet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları aleni işlendiğinden, aleniyet nedeniyle hakaret suçu cezası 1/6 oranında arttırılacaktır.

Suçun basit şeklinde hakim ya hapis cezası ya da adli para cezası verecektir. Her iki cezanın aynı anda verilmesi mümkün değildir. Hakim gerekçeli kararında neden hapis cezası veya adli para cezası verdiğini de açıkça gerekçelendirmek zorundadır.

Hangi İfadeler Hakaret Suçunu Oluşturur ?

Hakaret suçu somut bir fiil ya da olgu isnadı veya sövmek suretiyle işlenebilmektedir. Bir fiil ya da olgu isnadından anlaşılması gereken mağdura yer, zaman ve mekan belirtilerek yapılan hakarettir.  Her ifadenin somut olayın özelliklerine göre ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Hakaret suçu oluşturan bazı ifadeleri saymak gerekirse; hırsız, fahişe, rüşvetçi, sahtekar, kör, şaşı, topal, kel, alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, katil, lavuk, yosma, aidsli, kaltak, hayvan, karaktersiz, köpek, beyinsiz vb. örnekler verilebilir.

Sosyal medyadan hakaret edenler nereye şikayet edilir?

Öncelikle hakaret suçu takibi şikayete bağlı bir suçtur. Kişi ve eylem belirlendikten sonra 6 ay içinde şikayet edilmelidir. Şikayet karakol veya savcılığa bizzat gidilerek sözlü olarak yapılabileceği gibi dilekçe ile de yapılabilir. 

Hakaret yapılıp silinirse..

Hakareti yapıp yayınlayan, paylaşan bir süre sonra yaptığını silse dahi e-tespit denilen bir uygulama ile bu paylaşım ortaya çıkarılabilmektedir.

Siz siz olun klavye başında iken parmaklarınıza dikkat edin..

Haber @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.